Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต (ปี 2562)

7 - 14 มกราคม 2562
ผู้เข้าชม 4,646

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 6 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งคัดเลือกมาจากโครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

ในวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะเกี่ยวกับประเทศคูเวต ที่ควรรู้จักในหลากหลายมิติ หลายหลากเรื่องราว จากเจ้าหน้าจากกรมเอเชียตะวันออก โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้ตื่นรู้ ช่างสังเกต และหมั่นจดบันทึก สิ่งที่ได้พบเห็น เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า

ในการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ดุสิต เมนะพันธุ์ ซึ่งได้กล่าวให้โอวาท ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของยุวทูตความดี หาความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนชาวคูเวตและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปเล่าสู่เพื่อนที่ไม่มีโอกาสได้มาได้ฟัง พร้อมทั้งนำคณะฯ เยี่ยมคารวะ นาย Faisal Al-Maqseed ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการคูเวต ได้ชื่นชมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ของมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ตั้งใจพัฒนาเยาวชนไทย และขอให้ยุวทูตฯ ตั้งใจเรียนรู้วัฒนธรรมคูเวต โดยผู้ช่วยปลัดฯ เห็นว่าเยาวชนคูเวตน่าจะมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับเยาวชนไทยเช่นเดียวกับคณะยุวทูตความดี

การเยี่ยมเยือนโรงเรียน British School of Kuwait ซึ่งมี นาง Vera Al Mutawa ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และนาย Paul Shropshire ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชาวคูเวตร้อยละ50 และเป็นนักเรียนสัญชาติอื่นรวม 75 สัญชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวอังกฤษ เน้นทางด้านวิชาการและกีฬา ในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีการจับคู่นักเรียนไทยกับนักเรียนคูเวต พาชมห้องเรียน สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน โดยคณะยุวทูตฯ ได้นำเสนอเมืองไทยเมืองยิ้ม และวิถีพอเพียง ตามรอยพ่อ พร้อมขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์ Oh I Say และเพลง Watani Kuwait ด้วย

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการที่ทันสมัย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของคูเวต ผ่านพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญอาทิ Kuwait Oil Campany, Kuwait Tower, Grand Kuwait, Heritage Village, Al Rai Media Group Company ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์และสำนักพิมพ์ภาษาอารบิกอันดับหนึ่งของคูเวต และเข้าร่วมโครงการกงสุลสัญจร ที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดขึ้น รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนท้องถิ่น ที่ Social Care Complex กระทรวงกิจการสังคมคูเวต ทำให้การพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตกว้างไกลและขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศทั้งสอง ทั้งนี้ได้มีสื่อโทรทัศน์คูเวตทีวี ได้มาติดตามทำข่าวและจัดรายการสัมภาษณ์ยุวทูตฯ เพื่อเผยแพร่ภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการมาเยือนฯ การทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนคูเวต โดยยุวทูตฯ ได้แสดงความสามารถพิเศษ อาทิ มวยไทย ตะกร้อ และการขับร้องเพลงภาษาอารบิก

โครงการดังกล่าว เป็นความริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต และนับเป็นครั้งแรกที่โครงการพัฒนาโลกทัศน์ไปเยือนในประเทศแถบตะวันออกกลาง นับเป็นรูปแบบของความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ให้เยาวชนทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระดับเยาวชนไทย – คูเวต รวมทั้งสร้างเสริมเยาวชนไทยให้มีความเข้มแข็ง ก้าวไกลทันโลก ความสนับสนุนอย่างแข็งขันจากสถานเอกอัครราชทูต ทำให้การเยือนครั้งนี้บรรลุผลตามเป้าหมาย  


โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up