Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ปี 2556)

31 กรกฎาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2556
ผู้เข้าชม 29,042

คณะยุวทูตความดี จำนวน 36 คน นำโดย ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานโครงการยุวทูตความดี เดินทางเยือนศรีลังกา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2556 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556 คณะดังกล่าวประกอบด้วยยุวทูตฯ 22 คน ครู 4 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน ผู้แทนจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3 คน และ ผอ.มูลนิธิฯ กับเจ้าหน้าที่ 2 คน โดยเยาวชนยุวทูตฯ ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

การเยือนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ประสานกำหนดการเยือนกับโรงเรียนพุทธศาสนาทั้ง 5 แห่งได้แก่ โรงเรียนกุลนัดดาซึ่งเป็น โรงเรียนพุทธศาสนาชั้นนำ โรงเรียนพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษวัดศรีสมโพธิวิหาร และที่ศูนย์วัฒนธรรมพุทธศาสนา โรงเรียนพุทธศาสนา วัดศรีปรมนันทะราชมหาวิหาร เมืองกอลล์ และโรงเรียนพุทธศาสนา วัดศรีนเรนทรารามราช-มหาวิหาร เมืองแคนดี้ ซึ่งคณะเยาวชนฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันใน ด้านวัฒนธรรม ด้านพุทธศาสนา โดยเยาวชนยุวทูตฯ ได้การแสดงการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การขับร้องเพลงธรรมะ ขณะที่เยาวชนศรีลังกาสาธิตการสวดมนต์และนาฎศิลป์พื้นถิ่น นับเป็นการส่งเสริมมิตรสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาการฉลอง 260 ปี สยามวงศ์ ที่ศรีลังกาให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนจากคณะยุวทูตความดีได้ถูกนำออกรายการสถานีโทรทัศน์ช่องพระพุทธศาสนา เผยแพร่ออกอากาศให้สามารถรับชมได้เป็นวงกว้าง

คณะยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Mahinda Rajapaksa ประธานาธิบดีศรีลังกา นาย Karunatilaka Amunugama ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา และนาย Wasatha Ekanayake ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ และมีโอกาสพบปะกับผู้แทนเยาวชนศรีลังกาที่มาจากจังหวัดต่างๆของศรีลังกาด้วย นับเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวทูตความดี มุ่งมั่นเป็นเยาวชนคนดี และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

คณะยุวทูตฯ เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญของศรีลังกา อาทิ วัดทีปทุตตมาราม วัดสำคัญในสายสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา วัดกัลยาณี  ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จฯ วัดกานเด และวัดคงคารามที่มีของโบราณล้ำค่ารวมทั้งพระพุทธรูปที่เล็กที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติที่โคลัมโบ พิพิธภัณท์ทางทะเลและป้อมปราการเมืองกอลล์ เมืองมรดกโลก สวนพฤษศาสตร์เปราเดนียา พิพิธภัณฑ์พระพุทธ-ศาสนานานาชาติ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพี้นเมือง และโรงงานผลิตชาที่ขึ้นชื่อ Giragama Tea Factory การเยือนศรีลังกาครั้งนี้ นับเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ การพัฒนาโลกทัศน์ และการเพิ่มพูนประสบการณ์อันมีค่ายิ่งให้กับเยาวชนยุวทูต ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม


โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up