Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย (ปี 2562)

27 - 31 มกราคม 2562
ผู้เข้าชม 5,859

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2562

คณะจำนวน 26 คน ประกอบด้วย ดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักการทูตชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน นักเรียนยุวทูตฯ 16 คน ครู 4 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 19 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด จากทุกภาคของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ที่จัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ก่อนออกเดินทาง ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะยุวทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสุจิตรา ดูไร (H.E. Mme. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ท่านทูตได้กล่าวกับคณะว่า สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ มีอารยธรรมที่เก่าแก่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาหลายศาสนา และมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และท่านขอให้ยุวทูตความดีนำความรู้และประสบการณ์ที่จะได้พบเห็นในอินเดีย ไปบอกเล่าให้กับเพื่อนที่ประเทศไทยที่ไม่มีโอกาสได้ไปเยือนได้รับรู้รับทราบ อีกทั้ง มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นค้นคว้าหาความรู้ ต้องรู้จักฟัง คิด ถาม จด ตามหลักหัวใจนักปราชญ์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ และที่สำคัญต้องรู้จักตั้งคำถาม

ในการเยือนอินเดีย คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้กล่าวกับคณะยุวทูตฯ ขอให้ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งรอบข้าง ถ้าหากพบเห็นอะไรที่ไม่ถูกใจ ก็ต้องรู้จักปรับและเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น และให้ยุวทูตทุกคนใช้เวลาให้คุ้มค่า ไม่ประมาท ยึดมั่นในศีลธรรม และทำคุณประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดิน ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตได้ให้เกียรติจัดเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่คณะ พร้อมทั้งนำชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

ในการเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของอินเดีย คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ นางศุษมา สวราช (H.E. Mme. Sushma Swaraj) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย พร้อมด้วยการเข้าพบนายมานิช อธิบดีกรมใต้ และนายราวีช กูมาร์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ คณะยุวทูตความดีได้เรียนรู้ระบบการทำงานทางด้านการทูตของอินเดีย และได้รับทราบว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย มีโครงการฝึกนักการทูต โดยให้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดแล้วไปพูดเรื่องนโยบายด้านการต่างประเทศกับนักเรียนในโรงเรียน โดยการใช้ภาษที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเยาวชน

คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในกรุงนิวเดลี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนวัตสัน วัลเล่ย์ (Vasant Valley School) เป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในกรุงนิวเดลี มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจำนวนนักเรียน 1,200 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายอรุณ คาปู เป็นผู้อำนวยการ ทางโรงเรียนได้จัดให้คณะยุวทูตความดีได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนอินเดีย คือ การย้อมผ้า การเล่นโยคะ และนักเรียนอินเดียได้ทำการแสดงเต้นรำท้องถิ่นของอินเดีย พร้อมเชิญชวนคณะยุวทูตความดีร่วมเต้นรำด้วย

– โรงเรียนชิฟ นาดาว (Shiv Nadar School) มีนางสาวโมนิกา ซาการ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,000 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนี้มีความโดดเด่นในด้านวิทยาการไอที กีฬา และศิลปะ อีกทั้งโรงเรียนนี้มีรายวิชาที่เรียนเน้นโครงสร้างการเรียนรู้ STEM Education ผสมผสานกับการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และศิลปะ ทางโรงเรียนให้การต้อนรับคณะยุวทูตด้วยการรำ Manipuri รำพื้นเมืองของอินเดีย ส่วนคณะยุวทูตความดีได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ เมืองไทยเมืองยิ้ม ความสุขอย่างเศรษฐกิจพอเพียง การทำความดีของยุวทูตความดี และการขับร้องเพลงภาษาไทย – อังกฤษ – ฮินดี และร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร โดยคณะยุวทูตได้นำขนมไทยไปให้เพื่อนนักเรียนชาวอินเดียได้ชิม ซึ่งเป็นที่นิยมและชื่นชอบอย่างมาก

คณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อในด้านศาสนา วิถีชีวิตชุมชน และ สถานที่สำคัญของอินเดีย อาทิ วัดสวามีนารายัน อักชาร์ดัม หอคอยกุตุป มีนาร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย ร้านหนังสือ Om book ศูนย์หัตถกรรม Dilli Haat ฯลฯ

โครงการยุวทูตความดีเยือนอินเดียประสบผลสำเร็จด้วยความสนับสนุนร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ส่งเสริมให้คณะยุวทูตฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งได้พัฒนาโลกทัศน์ให้กว้างไกล ด้วยการเรียนรู้อย่างเทียบเคียงและคัดเลือกสิ่งที่จะนำไปต่อยอดเผยแพร่สู่การปฏิบัติในโรงเรียน และชุมชนของตน 

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up