Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ปี 2561)

5 - 12 สิงหาคม 2561
ผู้เข้าชม 6,366

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ระหว่างวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2561 คณะ 30 คนนำโดยผอ.มูลนิธิฯ ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 19 คน ครู 5 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน จาก 14 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

 มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยมีเจ้าหน้ากรมเอเชียตะวันออก มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในต่างแดน เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ประสบการณ์ให้แก่เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้มีโอกาสไปเยือนฯ ได้รับรู้ด้วย

ในการเยือนครั้งนี้ คณะยุวทูตความดี ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายจักร บุญ-หลง ซึ่งได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ “ขอให้ตระหนักรู้ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่ทำอยู่ และให้พยายามเพื่อที่จะพัฒนาก้าวต่อไป

ที่กรุงเนปิดอ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. เมียว เต็ง จี (H.E. U Myo Thein Gyi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา พร้อมทั้งอธิบดีกรมประถมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของ เมียนมา ทำให้คณะได้เรียนรู้ว่า รัฐบาลเมียนมาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระบบ 5 : 3 : 3) เรียนฟรีรวม 11 ปี พร้อมสนับสนุนการเรียนภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้อย และการเรียนด้านอาชีวศึกษา ฯลฯ

คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงย่างกุ้ง กรุงเนปิดอ และเมืองมัณฑะเลย์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เขตดากอง กรุงย่างกุ้ง (No. 1 Basic Education Middle School) โดยมี ผอ. โอมาร์ ต่วย (Ohma Htwe) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้มีจำนวนนักเรียน 2,396 คน มีชื่อเสียงทางการแข่งขันงานศิลปะ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย

– โรงเรียนมิตรภาพ ไทย – เมียนมา เมืองปิ่นมะนา กรุงเนปิดอ (Thailand – Myanmar Friendship School) โดยมี ผอ. ซาบาย ข่าย (Sabai Khaing) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีจำนวนนักเรียน 200 คน โรงเรียนก่อตั้งขึ้นใน ปี 2536 และต่อมาในปี 2556 ได้เป็นโรงเรียนมิตรภาพ ในโอกาสครบรอบ 65 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยือน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนดังกล่าวไว้ ในพระราชูปถัมภ์ภายใต้โครงการโรงเรียนพระราชทาน ในเดือน ตุลาคม 2558 ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้สร้างอาคารเรียนให้ 2 หลัง และสนามเด็กเล่น 1 แห่ง ซึ่งได้ส่งมอบ อย่างเป็นทางการให้แก่โรงเรียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

– โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ 7 เขตชาน เอย์ ตาร์ ซาน เมืองมัณฑะเลย์ (No.7 Basic Education Middle School, Chan Aye Thar Zan) โดยมี ผอ. โชว มาร์ จี (Cho Mar Gyi) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียน 1,032 คน นักเรียนทั้งสองประเทศได้ร่วมทำกิจกรรมการวาดภาพ ความสัมพันธ์ทางการทูต 70 ปี ไทย – เมียนมา และแลกเปลี่ยนรูปวาดกัน

คณะยังได้เยี่ยมชม ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ เมืองมัณฑะเลย์ (The University of Foreign Languages : MUFL) มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษากว่า 2,000 คน และในภาควิชาภาษาไทย เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 200 คน โดยมีดร.ติ้นท์ ติ้นท์ (Dr. Tint Tint) อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนยุวทูตฯ ได้ทำกิจกรรมถอดรหัสภาษา ผ่านบทเพลงและเกมส์ใบ้คำ รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้าน ร่วมกับพี่นักศึกษาเมียนมา

คณะยุวทูตได้มีโอกาสแสดงความสามารถของเยาวชนไทยด้วยการขับร้องเพลงไทย อังกฤษ และเมียนมา สร้างความชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก และมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับนักเรียนและนักศึกษาเมียนมา นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของทั้งสองประเทศ

 คณะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ อาทิ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดมหามัยมุนี วัดกุโสดอ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงย่างกุ้ง และกรุงเนปยีดอ ฯลฯ

โครงการยุวทูตความดีเยือนเมียนมา ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งผลให้การพัฒนาโลกทัศน์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คณะยุวทูตความดี ได้พัฒนาตนเองและมุ่งมั่นที่จะก้าวให้ทัดเทียมกับตัวอย่างที่ได้พบเห็น นับเป็นการเปิดมุมมองของการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนของทั้งสองฝ่าย อันอาจนำไปสู่การติดต่อแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ที่จะมีระหว่างกันในอนาคต


โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up