Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

3 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เข้าชม 3,333

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 คณะจำนวน 45 คน ประกอบด้วย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ยุวทูตฯ จำนวน 31 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 4 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ 2 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.5 – ม.2 อายุเฉลี่ย 11 – 14 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายน 2562

ในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กรมเอเชียตะวันออก มาให้ความรู้ด้านความสัมพันธ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภาษา ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ ความว่า ขอให้ยุวทูตฯ ทุกคนใช้ปัญญาศึกษาหาความรู้ มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ หมั่นฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวให้ได้มากที่สุด เพื่อนำกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และให้ตั้งใจเรียนภาษาให้ได้อย่างน้อย 1 ภาษา เพราะภาษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนเป็นคนดี พูดดี ทำดี คิดดี โดยฝึกตน ให้รู้จักฟัง คิด ถาม และจด หัดคิดแยกแยะเปรียบเทียบให้ดี เป็นผู้ตื่นรู้ ทำหน้าที่อย่างตั้งใจ หมั่นพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ แล้วต่อยอดความคิด ด้วยการนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน

ในการเยือนครั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ อุปทูตทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ที่สถานเอกอัครราชทูต และได้รับโอวาทจากท่านอุปทูตความว่า “ขอให้ยุวทูตเปิดความคิด เปิดใจให้กว้างในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และควรนำไปเล่าสู่เพื่อนที่ไม่มีโอกาสแบบเรา ได้ทราบว่า สิงคโปร์ เป็นประเทศเล็กๆ ที่จิ๋วแต่แจ๋ว เป็นประเทศที่มีแบบอย่างปฏิบัติที่ดี จุดเน้นอยู่ที่การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่เก่ง มีเทคโนโลยีโลกแห่งอนาคต ด้วยระบบ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ และ Cyber Security ความมั่นคงทางการเงินการธนาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Foo Cexiang อธิบดีฝ่ายวางแผนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้สรุประบบการศึกษาของสิงคโปร์ว่า มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความคิดหลากหลายและสร้างสรรค์ ไม่เน้นเฉพาะการเรียนในห้อง แต่สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะตามความถนัดของนักเรียน โดยให้ความสำคัญกับเด็กทุกคน ตามแนวคิดที่ว่า เด็กแต่ละคนมีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง และมีการเรียนการสอน 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาตามเชื้อชาติ (จีน มลายู ทมิฬการส่งเสริมการทำความดีผ่านการกระทำที่มีคุณค่า ให้เด็กทุกคนรู้จักตื่นตัวและทำความดี เพื่อสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดในตัวเองและสังคม

คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสิงคโปร์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนประถมศึกษา อาหมัด อิบราฮิม (Ahmad Ibrahim Primary School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล มีจำนวนนักเรียน 1,200 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นางสาว Ong Lee Choo โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนชั้นนำที่มีแนวทางการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทักษะชีวิตที่จะนำไปใช้ในอนาคต ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ 3 ประการ ได้แก่ ความเคารพ ความยืดหยุ่น และความรับผิดชอบ โรงเรียนจัดการต้อนรับคณะ ด้วยการแสดงทางวัฒนธรรม (อังกะลุง และ Chinese Dance) ในส่วนของกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน นักเรียนสิงคโปร์ได้นำเสนอ โลเฮ (Lohei) อาหารที่ฉลองกันในวันตรุษจีน ด้วยความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้น

โรงเรียนประถมศึกษา จิง ชาน (Jing Shan Primary School) ผู้อำนวยการคือ นาง Sharon Siew โรงเรียนประถมจิง ชาน มีจำนวนนักเรียน 1,120 คน เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรอบรู้แบบองค์รวม สอนให้เด็กเป็น นักคิด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเป็นผู้นำ (Thinker, Learner, Leader) ให้เด็ก ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง คณะครูโรงเรียนจิง ชาน ได้นำคณะยุวทูตความดี ทำกิจกรรรมผ่านการสอนแบบสิงคโปร์ ในเรื่องของ Positive Education, Mindfulness Practices และกิจกรรม Mind in a Jar, Planting seeds of Mindfulness และกิจกรรมสร้างเมืองในอนาคตจากเลโก้ กิจกรรม Problem Solving ซึ่งยุวทูตแสดงความศักยภาพให้การร่วมคิดร่วมตอบได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่ชื่นชมของคณะครูโรงเรียนจิง ชาน เป็นอย่างมาก

ในการเยือนทั้ง 2 โรงเรียน คณะยุวทูตความดีได้นำเสนอเรื่องราวของ เมืองไทยเมืองยิ้ม เศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา ในการเป็นยุวทูตความดี ด้วยภาษาอังกฤษที่ชัดเจน คล่องแคล่ว รวมทั้งแสดงความสามารถในการขับร้องเพลงไทย อังกฤษ จีน และมลายู สร้างความชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร คณะฯ ได้นำเสนอขนมของว่าง และนมอัดเม็ดจิตรลดา รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกัน นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของทั้งสองประเทศ

คณะยุวทูตฯ ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสถานที่ต่าง ๆ อาทิ

  • อนุสาวรีย์รูปปั้นช้างสำริด ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 พระราชทานแก่สิงคโปร์
  • รูปปั้น Sir Stamford Raffles ผู้ก่อตั้งสิงคโปร์สมัยใหม่
  • เมอร์ไลออน (Merlion) สัญลักษณ์ประจำชาติของสิงคโปร์ บริเวณอ่าวมารีน่า
  • สวนพฤกษศาสตร์ Garden by the Bay ซึ่งสร้างพื้นที่จากการถมทะเล ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีกลุ่มต้นไม้ยักษ์ (Super Tree Grove) และพืชพรรณไม้จากทุกมุมโลก
  • Jewel ส่วนต่อขยายของสนามบินชางงี ที่สะท้อนการออกแบบที่ล้ำสมัย งานสถาปัตยกรรมที่ผสานกับธรรมชาติอย่างตื่นตาตื่นใจ
  • Marina Barrage เขื่อนกักเก็บน้ำที่ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมทางน้ำของชาวสิงคโปร์
  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Singapore) เรียนรู้ประวัติการสร้างชาติ จากหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก สู่สังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเจริญเช่นในปัจจุบัน
  • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ศิลปะ (ArtScience Museum) พิพิธภัณฑ์ที่รวมวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อเรียนรู้โลกแห่งอนาคตอันน่ามหัศจรรย์
  • พิพิธภัณฑ์การเดินเรือสิงคโปร์ (Singapore Maritime Gallery) จัดแสดงประวัติศาสตร์การเดินเรือ ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและรูปแบบการเดินเรือในอนาคต

โครงการยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากสถานเอกอัครราชทูตฯ นับเป็นประสบการณ์พิเศษที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ยุวทูตฯ ได้นำแบบอย่างปฏิบัติที่ดีมาศึกษาและประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการเรียนการศึกษา รวมทั้งในการสร้างนิสัยที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ การหล่อหลอมวินัยในการเคารพกฎระเบียบสังคม และการปลูกจิตสำนึกให้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้หน้าที่และรับผิดชอบต่อส่วนรวม ต่อไปในอนาคต

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2562 คณะจำนวน 26 คน ประกอบด้วย ดร.พลเดช วรฉัตร

keyboard_arrow_up