Skip to main content

คณะยุวทูตความดี เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รุ่น 1 (ปี 2556)

2 - 9 พฤศจิกายน 2556
ผู้เข้าชม 15,557

คณะเยาวชนยุวทูตความดีเดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556 คณะยุวทูตความดี รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 5 คน และครูผู้ดูแล 1 คน จากจังหวัดขอนแก่น นครนายก พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก และสุพรรณบุรี คัดเลือกจากเยาวชนยุวทูตฯ ใน 7 จังหวัด ที่ผ่านค่ายรักษ์โลก – รักแผ่นดิน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1/2556

โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ และสานสัมพันธ์ในระดับเยาวชนที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556

โครงการนี้นับเป็นโครงการริเริ่มโดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาที่ขยายโอกาส และสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับยุวทูตฯ โดยรับอุปภัมถ์คณะยุวทูตฯ จำนวน ๖ คน ในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้

ในระหว่างที่อยู่ในอินโดนีเซีย คณะเยาวชนฯ ได้พำนักที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำอาเซียน รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งใน กรุงจาการ์ตา และเมืองอื่นๆ อาทิ สำนักเลขาธิการอาเซียนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทำเนียบประธานาธิบดี มัสยิดแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง พิพิธภัณฑ์การประชุมเอเชีย-แอฟริกา (เมืองบันดุง) พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เมืองจำลอง (Taman Mini) สวนสัตว์เปิด (Taman Safari) และนมัสการพระที่วัดพุทธเมตตา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดไทยในกรุงจาการ์ตา

นอกจากนี้ คณะเยาวชนยุวทูตความดี ยังได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรมกับเยาวชนไทยในกรุงจาการ์ตา ที่สถานเอกอัครราชทูต และกับเยาวชนอินโดนีเซียที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียน SMP N 58) ในกรุงจาการ์ตาอีกด้วย


โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

คณะยุวทูตความดี เยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ดำเนินโครงการยุวทูตความดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนในฟูกูโอกะ  ระหว่างวันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2566 คณะฯ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นักเรียน 5 คน ครู 1 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.5 – ป.6 อายุเฉลี่ย 11 – 12 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2566

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 28 ตุลาคม

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สกญ.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2566 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 5 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 6 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล  รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ (สกญ.อุปถัมภ์)

คณะยุวทูตความดี เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีของยุวทูตความดีในสหพันธรัฐรัสเซีย คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 คณะฯ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นักเรียน 7 คน ครู 2 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 9 โรงเรียน ใน 9 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.6 – ม.3 อายุเฉลี่ย 12 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2566 ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 มูลนิธิฯ […]

keyboard_arrow_up