Skip to main content

คณะยุวทูตความดี เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รุ่น 1 (ปี 2556)

2 - 9 พฤศจิกายน 2556
ผู้เข้าชม 15,507

คณะเยาวชนยุวทูตความดีเดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556 คณะยุวทูตความดี รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 5 คน และครูผู้ดูแล 1 คน จากจังหวัดขอนแก่น นครนายก พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก และสุพรรณบุรี คัดเลือกจากเยาวชนยุวทูตฯ ใน 7 จังหวัด ที่ผ่านค่ายรักษ์โลก – รักแผ่นดิน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1/2556

โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ และสานสัมพันธ์ในระดับเยาวชนที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556

โครงการนี้นับเป็นโครงการริเริ่มโดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาที่ขยายโอกาส และสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับยุวทูตฯ โดยรับอุปภัมถ์คณะยุวทูตฯ จำนวน ๖ คน ในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้

ในระหว่างที่อยู่ในอินโดนีเซีย คณะเยาวชนฯ ได้พำนักที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำอาเซียน รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งใน กรุงจาการ์ตา และเมืองอื่นๆ อาทิ สำนักเลขาธิการอาเซียนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทำเนียบประธานาธิบดี มัสยิดแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง พิพิธภัณฑ์การประชุมเอเชีย-แอฟริกา (เมืองบันดุง) พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เมืองจำลอง (Taman Mini) สวนสัตว์เปิด (Taman Safari) และนมัสการพระที่วัดพุทธเมตตา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดไทยในกรุงจาการ์ตา

นอกจากนี้ คณะเยาวชนยุวทูตความดี ยังได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรมกับเยาวชนไทยในกรุงจาการ์ตา ที่สถานเอกอัครราชทูต และกับเยาวชนอินโดนีเซียที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียน SMP N 58) ในกรุงจาการ์ตาอีกด้วย


โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up