Skip to main content

ยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19

8 มิถุนายน 2563
ผู้เข้าชม 1,675

มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ดำเนินโครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 ด้วยการจัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนยากจนที่ขาดโอกาสเข้าถึงแนวการเรียนการสอนที่ผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ และขาดเครื่องอุปโภคที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนจำนวน 1,412 คน จาก 116 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด ได้รับประโยชน์และสามารถเตรียมความพร้อมในช่วงต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

มูลนิธิยุวทูตความดี จึงได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือดังกล่าวไปยังกลุ่ม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องมาจากปัญหาความขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ทำให้เข้าไม่ถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดสรรให้ และได้รับผลกระทบจากอาหารกลางวันที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
โดยจัดทำ โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563

มูลนิธิฯ ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่มีความพร้อม จำนวน 11 แห่ง ใน 11 จังหวัด ให้เป็นโรงเรียนหลัก เข้าร่วมโครงการฯ และเสนอรายชื่อโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ในเขตพื้นที่จังหวัดทั้ง 11 แห่ง
โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเครือข่ายฯ จัดทำ ถุงวิชา บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมสมุด ดินสอ และ ถุงยังชีพ ใส่เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร ของแห้ง และขนมขบเคี้ยว เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนทุกคนในระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,211 คน พร้อมจัดหากองยังชีพกลาง คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับ 79 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 2 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตพื้นที่ 49 อำเภอ ของ 11 จังหวัด ดังปรากฏตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างมูลนิธิยุวทูตความดี กับโรงเรียนในเครือข่าย รวมพลังกันส่งมอบความช่วยเหลือ ด้วยจิตอาสา ที่จะปันรักปันสุขไปยังนักเรียนที่ห่างไกล ขาดโอกาสของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในโอกาสเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้ และเป็นความพยายามร่วมกันที่จะขยายผลอย่างทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

keyboard_arrow_up