Skip to main content

ยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19

11 พฤษภาคม 2563
ผู้เข้าชม 2,151

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด เพื่อร่วมแรงร่วมใจทำดีสู่สังคม ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ ไม่สามารถเข้าถึงแนวการเรียนการสอนผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ รวมทั้งขาดแคลนอาหารกลางวันที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน ด้วยการจัดทำ “ถุงวิชา” บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมสมุด ดินสอ และ “ถุงยังชีพ” ใส่เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสารและของแห้ง เพื่อสร้างเสริมความพร้อม ในการเรียนรู้อย่างมั่นใจและทัดเทียมการเรียนการสอนในภาวะปกติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องอาหารกลางวันได้ในระดับหนึ่ง

มูลนิธิฯ จึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนภาคี ในเขตพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ และคณะครูในการจัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ อย่างแข็งขันเต็มกำลัง อันเป็นผลให้โรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ใน 12 จังหวัด สามารถผลิตถุงวิชาและถุงยังชีพได้จำนวน 1,412 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,412 คน จาก 116 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด

รายชื่อโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด

ภาคเหนือ

1. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาคกลาง

2. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

3. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี

4. โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

6. โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร

7. โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

8. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

9. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย

ภาคตะวันออก

10. โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง

11. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ภาคใต้

12. โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up