Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2561

23 - 28 ตุลาคม 2561
ผู้เข้าชม 146

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2561 มี นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิฯ เป็นหัวหน้า นำคณะยุวทูตฯ ประกอบด้วย นางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และนักการทูตอาสาสมัคร นักเรียนยุวทูตฯ 20 คน ครู 6 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน จาก 21 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง คณะฯ รวมจำนวน 33 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

หัวหน้าคณะ
1 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ
3 นางสาวอารยา ณ มโนรม นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ
4 นางสาวชิดชนนี โพธิภัทร เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 นายอภิชาต แก่นน้อย โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
6 นายประสาร พรหมณา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
7 นางสาวมะลิ คงสกุล โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
คุณครู
8 นางธนาธิป ไชยจรัส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
9 นางบุศกร มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน
10 นางพิมพ์ชนก ธีระเศวต โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
11 นางสาวฐานิยา งามศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
12 นางสาวณัชภดา สองธิตธิดา โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
13 นายวัฒนา ปัญญาอุดมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก
นักเรียนยุวทูตความดี
14 เด็กชายจิรพัฒน์ รุ่งประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
15 เด็กชายชินวุฒิ ศิริโวหาร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
16 เด็กชายณฐภัทร เกยกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
17 เด็กชายปัณณ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
18 เด็กชายพัทธนันท์ อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
19 เด็กชายฟารฮานคาน โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
20 เด็กชายสมชาย เรืองไรประดิษฐ์ดี โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
21 เด็กชายสิรวิชญ์ เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
22 เด็กหญิงกานต์สิรี เนื่องแสง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
23 เด็กหญิงชนิกานต์ ผุยพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
24 เด็กหญิงชาลิสา แวววีระกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
25 เด็กหญิงญาดา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
26 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์ มาตย์ภูธร โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
27 เด็กหญิงนภสร ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน
28 เด็กหญิงนิจจารีย์ ดุสิตสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
29 เด็กหญิงเบญญาภา ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
30 เด็กหญิงพิงกัน โพธิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
31 เด็กหญิงภัคจิรา ทานนท์ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
32 เด็กหญิงรวินท์นิภา วนะภูติ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
33 เด็กหญิงอาคิรา ชีวยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up