Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2561

8 - 14 ตุลาคม 2561
ผู้เข้าชม 149

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2561 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 30 คน ครู 6 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน จาก 25 โรงเรียน ใน 16 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ รวมจำนวน 42 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

หัวหน้าคณะ
1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นางสาวสุภัททา ล่าบ้านหลวง เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
3 นางสาวกรรณิการ์ น้องรัก เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 นายกฤศภณ หล้าวงศา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
5 นายสมศักดิ์ จักสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
6 นายสุทัศน์ อนุพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณครู
7 นางจริญญา ปิยะมิตร โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
8 นางบุณฑริกา ศุภลักษณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
9 นางพัชรินทร์ จุลบาท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
10 นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
11 นางสาวชมพูนุท ฉลอม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
12 นางอัจฉรา คะษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
นักเรียนยุวทูตความดี
13 เด็กชายเมธวิชญ์ จงมีความสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
14 เด็กชายเหวิน ฟง ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
15 เด็กชายชติพงษ์ กิมเตียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
16 เด็กชายชินภัทธิ์ พันธุ์พุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร
17 เด็กชายนิติภูมิ คูหาเรืองรอง โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา
18 เด็กชายปัณณธร ประมวลทรัพย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
19 เด็กชายพันธุ์ธัช ภูผาใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
20 เด็กชายพัสกร ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศวิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี
21 เด็กชายอนวัช แสงทอง โรงเรียนบ้านคลองสำราญ จังหวัดสุโขทัย
22 เด็กหญิงกชพร สิงห์ดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
23 เด็กหญิงชรินธร จำเริญมี โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
24 เด็กหญิงชลกานต์ ราชบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน จังหวัดหนองคาย
25 เด็กหญิงชุติกาญจน์ โยวสี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์
26 เด็กหญิงณัฐธยาน์ มุงคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
27 เด็กหญิงณัฐวดี เข็มท้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
28 เด็กหญิงณัฐวลัย ลี้สมบัติวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
29 เด็กหญิงธัญญาทิพย์ แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
30 เด็กหญิงธีรดา นนทะชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
31 เด็กหญิงปารวตี คำลือฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม
32 เด็กหญิงปาริชาติ กองจิว โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
33 เด็กหญิงปาริสา สมานเมือง โรงเรียนบ้านตาแก จังหวัดบุรีรัมย์
34 เด็กหญิงภารดี วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
35 เด็กหญิงมัณฑนา แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
36 เด็กหญิงวริศรา สัตย์ธรรม โรงเรียนวัดหนองยาง จังหวัดอุทัยธานี
37 เด็กหญิงวิมลสิริ นามสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
38 เด็กหญิงสรัลรัตน์ รุ่นแรก โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
39 เด็กหญิงสิรินดา สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
40 เด็กหญิงสุขกมล กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
41 เด็กหญิงสุพิชญา เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
43 เด็กหญิงอภิสรา สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up