Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2556

1 - 7 กันยายน 2556
ผู้เข้าชม 124

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2556 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะ ยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 26 คน ครู 8 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน จาก 20 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ รวมจำนวน 39 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาชนธิปไตยประชาชนลาว

หัวหน้าคณะ
1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ ผู้อำนวยการกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ
3 นางสาวสุภัททา ล่าบ้านหลวง เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
4
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 นายณรงค์ หล้าวงศา โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
คุณครู
6 นางพรสวรรค์ นันทะผา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย
7 นางเพชรเอง ศรีรัตโนภาส โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก
8 นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
9 นางสายสุนีย์ รักษาพล โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน
10 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะคาด โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
11 นางอัจฉรา คะษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
12 นายโชคดี ศรีอุดม โรงเรียน บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จังหวัดเชียงราย
13 นายอินโท จันปุ่ม โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร
นักเรียนยุวทูตความดี
14 เด็กชายโชคชัย สว่างแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม
15 เด็กชายธวัชชัย วัฒนาพาณิชยสกุล โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร
16 เด็กชายนิรวิทย์ สิบหมื่นอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา
17 เด็กชายปรเมศวร์ เอี่ยมโอด โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
18 เด็กชายสนธภัทร ทีฆาวงค์ โรงเรียนวรนคร จังหวัดน่าน
19 เด็กชายสุรพิชญ์ หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา
20 เด็กหญิงกรกนก ลาอ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย
21 เด็กหญิงจิดาภา อรรคสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
22 เด็กหญิงจิตตานันทิ์ ธรรมรังษีธาดา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย
23 เด็กหญิงชณิการ์ ไชยสถาน โรงเรียนบ้านดู่ จังหวัดพะเยา
24 เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
25 เด็กหญิงณัฐชา พระวิเศษ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ จังหวัดพิษณุโลก
26 เด็กหญิงถิรดา อายุวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
27 เด็กหญิงนพมาศ ก้างออนตา โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จังหวัดเชียงราย
28 เด็กหญิงบงกชกร สารชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
29 เด็กหญิงพิมพกานต์ เวียงคำ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จังหวัดบึงกาฬ
30 เด็กหญิงรติมา แก้ววงค์ โรงเรียนวัดบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก
31 เด็กหญิงศศิกานต์ กาจู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
32 เด็กหญิงสกาวเดือน มาเชียงผา โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์
33 เด็กหญิงสายชล จันทร์ทา โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์
34 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ปิ่นสา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จังหวัดบึงกาฬ
35 เด็กหญิงอิสราพร บุญชู โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัด น่าน
36 เด็กหญิงพรสวรรค์ ตุ้มฉิม โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จังหวัดนนทบุรี
37 นางสาวกัลยรัตน์ พิมพา โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท จังหวัดอ่างทอง
38 นายกฤษณะ ชินดา โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
39 นายวัชรพล สาสี โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up