Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

26 สิงหาคม 2561 - 2 กันยายน 2561
ผู้เข้าชม 127

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 นำโดย นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียนยุวทูตฯ 27 คน ครู 6 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน จาก 24 โรงเรียน ใน 15 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ รวมจำนวน 40 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หัวหน้าคณะ
1 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิฯ กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
3 นางสาวสุภัททา ล่าบ้านหลวง เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
4 นางสาวชิดชนนี โพธิภัทร เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 นายบุญลอย เพียรมาก โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร
6 นายยงยุทธ ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมะนัง จังหวัดสตูล
7 นายสมชาย เสมากูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
คุณครู
8 นางวาริน สังข์เงิน โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
9 นางสาวกัลยกร วชิรศิริ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร
10 นางสาวชนิดา อุ่นเสียม โรงเรียนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา
11 นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
12 นางสาวนิภากร เศษศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
13 นายมานพ ตันติวงศ์ชัย โรงเรียนวัดจอมไตร จังหวัดตรัง
นักเรียนยุวทูตความดี
14 เด็กชายธีปัณ ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
15 เด็กชายพีรภัทร์ รามจันทร์ โรงเรียนบ้านควนปะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 เด็กชายมนตรี พรหมจันทร์ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร
17 เด็กหญิงเก็จมณี ถาวงศ์ โรงเรียนบ้านม่าหนิก จังหวัดภูเก็ต
18 เด็กหญิงเบญญานุช กาญจน์มณี โรงเรียนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา
19 เด็กหญิงเพ็ญพิชา ตะกรุดโทน โรงเรียนบ้านทองมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 เด็กหญิงโซเฟีย บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
21 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขวัญมิ่ง โรงเรียนคลองพังกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 เด็กหญิงกัลยกร เส้งเลี่ยม โรงเรียนบ้านปากเหมือง จังหวัดพัทลุง
23 เด็กหญิงจิรวดี วงศ์นราสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
24 เด็กหญิงณภัทรา ทิพย์ปาน โรงเรียนบ้านปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 เด็กหญิงปรวีร์ สุขราษฎร์ โรงเรียนบ้านม่าหนิก จังหวัดภูเก็ต
26 เด็กหญิงพัชรี ชำนาญ โรงเรียนวัดจอมไตร จังหวัดตรัง
27 เด็กหญิงพิชญภาส์ ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
28 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเชิด โรงเรียนวัดลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 เด็กหญิงภัณฑิรา บัวทอง โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 จังหวัดสงขลา
30 เด็กหญิงภัทรนันท์ พฤกษหิรัญ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร
31 เด็กหญิงภัทรวดี ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
32 เด็กหญิงภาสินี วิวัฒนพูลชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
33 เด็กหญิงมนัสนันท์ สามสี โรงเรียนหนองไทร จังหวัดตรัง
34 เด็กหญิงลภัสรดา สุรเกียรติชัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
35 เด็กหญิงวรัญญา ทองสิน โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36 เด็กหญิงศศิฉาย สงวนพงค์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
37 เด็กหญิงสุดารัตน์ ลิกขชัย โรงเรียนบ้านปลายคลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
38 เด็กหญิงสุทธิกานต์ วรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมะนัง จังหวัดสตูล
39 เด็กหญิงอลิน อากาฌา อามิน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
40 เด็กหญิงอาทิตยา ทะคะลิง โรงเรียนบ้านป่าพน จังหวัดสตูล

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up