Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2558

30 มีนาคม 2558 - 4 เมษายน 2558
ผู้เข้าชม 127

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2558 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 26 คน ครู 7 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน จาก 26 โรงเรียน ใน 23 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัครจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ รวมจำนวน 37 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หัวหน้าคณะ
1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นางสาวนรีกานต์ ศรีชัยนาค นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ
3 นางสาวสุภัททา ล่าบ้านหลวง เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 นายอภัย สบายใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
คุณครู
5 นายปวรณัฏฐ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
6 นางสุภาณี เพียเทพ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
7 นางยุพิน ศรีหริ่ง โรงเรียนบ้านฝั่งแดง จังหวัดหนองบัวลำภู
8 นายพิมล บัวบาน โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จังหวัดสุรินทร์
9 นางสาววนิดา พลมณี โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ
10 นางดวงใจ อภิปรัชญาฐิติกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
11 นางรชนก ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) จังหวัดยโสธร
นักเรียนยุวทูตความดี
12 เด็กชายชินดนัย ทองอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
13 เด็กชายโชคชัย ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
14 เด็กชายภาคิน ดงพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
15 เด็กชายภูมินทร์ ทารินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
16 เด็กชายอิสระภาพ ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม
17 เด็กหญิงกมลฉัตร กาญจนาจินดานันต์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง จังหวัดเลย
18 เด็กหญิงกฤตลักษณ์ ปรางค์นอก โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
19 เด็กหญิงกัญจนพร แก้วกุก โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
21 เด็กหญิงกุลธิดา จำปาศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
22 เด็กหญิงจินต์จุฑา ศรีสุธรรม โรเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
23 เด็กหญิงณัฐวรรณ เนาแสง โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
24 เด็กหญิงดณญา เจริญตา โรงเรียนบ้านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
25 เด็กหญิงดาวประกาย มูลทองหลาง โรงเรียนบ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว
26 เด็กหญิงธีญาฎา แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
27 เด็กหญิงปริณดา กึกก้อง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
28 เด็กหญิงปาลนา นิลไร่นา โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
29 เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณี โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ
30 เด็กหญิงพิมพ์ลดา อรรถบรรจง โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
31 เด็กหญิงมนัสนันท์ บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
32 เด็กหญิงศิริญาภา อ้นศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
33 ด.ญ. สุพิชชา ชนะชัย โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จังหวัดสุรินทร์
34 ด.ญ. อโณทัย คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ
35 เด็กหญิงอภิญญา มงคลคำ โรงเรียนบ้านดงเจริญ จังหวัดยโสธร
36 นางสาวดวงนภา อุมงค์ โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร
37 นางสาววรรณ์นิภา สาสี โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up