Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2561

5 - 12 สิงหาคม 2561
ผู้เข้าชม 124

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2561 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมสืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 19 คน ครู 5 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน จาก 14 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัคร รวมจำนวน 30 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

หัวหน้าคณะ
1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นางสาวสุภัททา ล่าบ้านหลวง เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
3 นางสาวฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 นายสมัคร มูลประการ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่
6 นายอัครเดช ยมภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
คุณครู
7 นางวิสสุตา เวชชาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
8 นางสายสุนีย์ รักษาพล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน
9 นางสาวสุทธิลักษณ์ สายนาค โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี
10 นายทองคำ ทากัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา
11 นายนิรันต์ ผ่องใส โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์
นักเรียนยุวทูตความดี
12 เด็กชายณัฐปคัลถ์ กันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา
13 เด็กชายต่อตระกูล รัตนมงคล โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน
14 เด็กหญิงกานธิญา วันน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
15 เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
16 เด็กหญิงชนากาณต์ เติมวรรธนภัทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
17 เด็กหญิงชลธิรา แปงสี โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน
18 เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา
19 เด็กหญิงฐิติรัตน์ วัฒนะกุณพันธ์ โรงเรียนวรนคร จังหวัดน่าน
20 เด็กหญิงณิธิรัตน์ ชาวผาตั้ง โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์
21 เด็กหญิงธนภรณ์ กาบแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่
22 เด็กหญิงธมกร พงศ์รัชต์วิมล โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่
23 เด็กหญิงบุญรักษา วิชัยต๊ะ โรงเรียนบ้านวังยาว จังหวัดน่าน
24 เด็กหญิงปณิตา ปัญญาเหมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่
25 เด็กหญิงปวริศา สมหวาน โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่
26 เด็กหญิงพรรณวิภา รัตนะ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) จังหวัดแพร่
27 เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร อรุณสันติโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) จังหวัดเชียงราย
28 เด็กหญิงวัชราพร เตโชแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
29 เด็กหญิงวันวิสา สิงห์โตทอง โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน
30 เด็กหญิงอทิตยา เพ็ชรใส โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up