Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2561

7 - 14 กรกฎาคม 2561
ผู้เข้าชม 116

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2561 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 32 คน ครู 8 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน จาก 27 โรงเรียน ใน 18 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัครจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ รวมจำนวน 46 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา

หัวหน้าคณะ
1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นางสาวเกล็ดดาว บุญมณี นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ
3 นางสาวสุภัททา ล่าบ้านหลวง เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
4 นางสาวกัญญาพัชร สูตะบุตร นักศึกษาฝึกงานมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 นายชำนาญ ทัดมาลี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม
6 นายสมชาย คำพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย
คุณครู
7 นางเกษร เสี่ยงตรง โรงเรียนบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์
8 นางสาวเจนเนตร์ พันธุเกตุ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
9 นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
10 นางสาววรวรรณ เงินทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
11 นางสุภาณี เพียเทพ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
12 นางอุบล ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
13 นายบัญชา สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
14 นายปวรณัฏฐ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
นักเรียนยุวทูตความดี
15 เด็กชายณัฐนนท์ รุกขชาติ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง จังหวัดสระบุรี
16 เด็กชายถิรวัฒน์ กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
17 เด็กชายทินภัทร ขำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
18 เด็กชายธนภัทร สอนทา โรงเรียนบ้านคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
19 เด็กชายรัชนาท หงษาชุม โรงเรียนบ้านนาบอน จังหวัดกาฬสินธุ์
20 เด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
21 เด็กชายสิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
22 เด็กหญิงเจนจิรา สมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปากคาด จังหวัดกาฬ
23 เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์ดุ้ง โรงเรียนวัดบ้านฉาง จังหวัดระยอง
24 เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
25 เด็กหญิงชนัญธิญา ราชคู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย
26 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ อามาตรมนตรี โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง จังหวัดบึงกาฬ
27 เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองวีระยุทธ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
28 เด็กหญิงทิตยาภา สาวะรก โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย
29 เด็กหญิงธมลวรรณ ทองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
30 เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขทวี โรงเรียนอนุบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
31 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศิริวณิชย์วงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม
32 เด็กหญิงนภัสกร รักชื่อดี โรงเรียนบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์
33 เด็กหญิงนฤมล สาใจ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จังหวัดลพบุรี
34 เด็กหญิงปัทมพร สุพร โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร
35 เด็กหญิงพรพิมล รัศมี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
36 เด็กหญิงพรรวินท์ จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
37 เด็กหญิงพัชรพร เอื้ออารีย์กิจกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
38 เด็กหญิงพิรัตน์ดา เจริญวงค์ โรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
39 เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
40 เด็กหญิงวริศรา โฆษิตพันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
41 เด็กหญิงศรัณยา ขันตีสา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
42 เด็กหญิงสุภาวรรณ เล็บครุฑ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม
43 เด็กหญิงสุรตา วานิช โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือผดุงราษฎร์) จังหวัดมหาสารคาม
44 เด็กหญิงอภิสรา กองเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
45 เด็กหญิงอัญญาณีย์ เทพวารินทร โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จังหวัดบึงกาฬ
46 เด็กหญิงอัลยา บุญฤดี โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up