Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2558

26 - 31 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม 104

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2558 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 28 คน ครู 6 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน จาก 26 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด คณะฯ รวมจำนวน 37 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย

หัวหน้าคณะ
1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายทิวา ลิ่มสงวน โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต
3 นายสมโภชน์ อนันตโรจน์ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คุณครู
4 นางธุวากรณ์ โฆษิตจาตุรนต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
5 นางพรประภา รัตนกรัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
6 นางยุพา อสิเศวตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
7 นางสาววรรณี พจน์พัฒนพล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
8 นายขจรยุทธ มาประสบ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ จังหวัดสงขลา
9 นายรังสรรค์ มังกรงาม โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบำรุง) จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักเรียนยุวทูตความดี
10 เด็กชายกิตติพงษ์ นพจนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
11 เด็กชายเจนวิทย์ ปฏิมินทร์ โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา
12 เด็กชายซูฟียัล ยะโกะ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ จังหวัดสงขลา
13 เด็กชายณภัทร รักความชอบ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
14 เด็กชายพชร อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
15 เด็กชายพิสิฐพงศ์ ปล้องเกิด โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา
16 เด็กชายฟุรกอน ตาซา โรงเรียนบ้านโคกตา จังหวัดนราธิวาส
17 เด็กชายศุภชนม์ สายศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี
18 เด็กหญิงการ์ตีณีย์ ดาแม โรงเรียนอนุบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
19 เด็กหญิงจารุวรรณ บุญสม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 จังหวัดปราจีนบุรี
20 เด็กหญิงจิรัฐิกาญ พราหมณี โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร
21 เด็กหญิงชญาดา ผลผลา โรงเรียนวัดบุณฑริการาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 เด็กหญิงชไมพร มณีนวล โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร
23 เด็กหญิงชลิตา พุ่มพวง โรงเรียนบ้านคลองมวน จังหวัดตรัง
24 เด็กหญิงทิพย์ประภา เอี่ยมสำราญ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25 เด็กหญิงธราทิพย์ หนูดวง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
26 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ คำแป้น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
27 เด็กหญิงภราดา จันทร์เชย โรงเรียน.วัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 เด็กหญิงภัณภิรา ภูมิไสว โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
29 เด็กหญิงมณิสรา ธนธีระพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
30 เด็กหญิงวรรัตน์ หาญทะเล โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
31 เด็กหญิงวันวิสาข์ พลอยกระจ่าง โรงเรียนบ้านประพาส จังหวัดปราจีนบุรี
32 เด็กหญิงศุธัญญา นรากุลมงคล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
33 เด็กหญิงศุภวิกาญจน์ กองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง
34 เด็กหญิงศุภสุตา แก้วนวล โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต
35 เด็กหญิงสุภัสสรา ชนาชน โรงเรียนวัดลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช
36 เด็กหญิงหทัยทิพย์ ราเหม โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล
37 เด็กหญิงอนามฤณ แสงทวี โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) จังหวัดนครนายก

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up