Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2556

24 - 29 มิถุนายน 2556
ผู้เข้าชม 129

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2556 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมสามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 33 คน ครู 9 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน จาก 21 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิฯ และสพฐ. รวมจำนวน 48 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย

หัวหน้าคณะ
1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นางสาวสมพร สามทองกล่ำ สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4 นางสาวญาดา ทองเชื่อม อาสาสมัครมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
5
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
คุณครู
7 นางจารุมนต์ ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 นางฐาณิชญาณ์ ดวงสุวรรณ โรงเรียนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา
9 นางพรประภา รัตนกรัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
10 นางสาวฉัตรชนก แสงขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
11 นางสาวสมศรี แก้วทองมา โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
12 นางสาวสุภาภรณ์ ปรางละออ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 นางสาวสุวรรณี ศรีศักดา โรงเรียนบ้านบางฉาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 นายธีรพล แก้วรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองโร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
15 นายมานพ ตันติวงศ์ชัย โรงเรียนวัดจอมไตร จังหวัดตรัง
นักเรียนยุวทูตความดี
16 เด็กชายกฤติน พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
17 เด็กชายเจนวิทย์ ปฏิมินตร์ โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา
18 เด็กชายณัฐชนนท์ สายสลำ โรงเรียนบ้านฉลุง จังหวัดสงขลา
19 เด็กชายธนภัทร คมขำ โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
20 เด็กชายนวพร สงวนที่ โรงเรียนบ้านคลองโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21 เด็กชายบาซิล เกปัน โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
22 เด็กชายอับดุลฮาลีม อูโดะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
23 เด็กหญิงกรพลอย แก้วบรรจักร โรงเรียนบ้านบางฉาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 เด็กหญิงกฤษติกา กาธิกาศ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 เด็กหญิงกัลยรัตน์ แดงงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
26 เด็กหญิงกัสมี เจ๊ะนาแว โรงเรียนสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
27 เด็กหญิงกานต์พิชชา อินทร์สม โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา
28 เด็กหญิงเกศรา แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29 เด็กหญิงฆีญาพัตร์ ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
30 เด็กหญิงจิตรสินี จิตราวุธ โรงเรียนวัดจอมไตร จังหวัดตรัง
31 เด็กหญิงชยพล วุฒิพงศ์ โรงเรียนบ้านโคกตา จังหวัดนราธิวาส
32 เด็กหญิงโซเฟีย วาเตะ โรงเรียนบ้านโคกตา จังหวัดนราธิวาส
33 เด็กหญิงฐนิสา สุขพงษ์ โรงเรียนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา
34 เด็กหญิงนิสา เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35 เด็กหญิงโนรลีซา ไชยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
36 เด็กหญิงปัณฑิตา จันทร์ทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
37 เด็กหญิงปิยฉัตร รามแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) จังหวัดระนอง
38 เด็กหญิงพัฐมาศ ภูมิภาค โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง จังหวัดสงขลา
39 เด็กหญิงเพชร ณ สุนทร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
40 เด็กหญิงฟิรดาวส์ เจะปอ โรงเรียน บ้านนาประดู่ จังหวัดปัตตานี
41 เด็กหญิงมลทิรา สุวรรณโณ โรงเรียนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา
42 เด็กหญิงมาดีนะฮ์ หวันมะแสะ โรงเรียนบ้านฉลุง จังหวัดสงขลา
43 เด็กหญิงรัตนา ผาทองไส โรงเรียนวัดจอมไตร จังหวัดตรัง
44 เด็กหญิงวริศรา กฤษณวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
45 เด็กหญิงวันอารีนี แวปิมล โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 จังหวัดปัตตานี
46 เด็กหญิงสัตตบงกช อารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
47 เด็กหญิงสุฮัยมี หะยอ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา
48 เด็กหญิงอิษฎา แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up