Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2556

31 กรกฎาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2556
ผู้เข้าชม 139

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ  ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2556 มี นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งฯ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ประกอบด้วย ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และสพฐ. นักเรียนยุวทูตฯ 22 คน ครู 4 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน  จาก 21 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา คณะฯ รวมจำนวน 34 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

หัวหน้าคณะ
1 นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
3 นางสาวสมพร สามทองกล่ำ สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4 นายวสันต์ สุทธาวาศ สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5 นางสาวอุษา ถาละคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 นายคมศักดิ์ อิโน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
7 นายวินัย ดิสสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
8 นายจำเนียร คุณเผือก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณครู
9 นายถาวร คำเที่ยง โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จังหวัดลพบุรี
10 นางสาววรรณี พจน์พัฒนพล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 นางเสาวนีย์ แดงน้อย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
12 นางอรพินท์ รักษ์ศิริวณิช โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
นักเรียนยุวทูตความดี
13 เด็กชายจิตรทวัส เร่งรัด โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) จังหวัดลำปาง
14 เด็กชายชุณห์ บุญทศ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) จังหวัดลำปาง
15 เด็กชายณัฐพล สมัครการ โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จังหวัดลพบุรี
16 เด็กชายธนธัส วิบูลย์ธนากุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
17 เด็กชายธนพล จุฑา โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
18 เด็กชายนภัสกร สีวิจี๋ โรงเรียนบ้านปวง จังหวัดลำพูน
19 เด็กชายบริภุต ดาราเย็น โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
20 เด็กชายปัญญากร ไชยกมล โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสว่าง จังหวัดยโสธร
21 เด็กชายศรันย์ สุวรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 เด็กชายศิวัช บุญมี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
23 เด็กชายอนุชา บุญถิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก
24 เด็กชายอมัน กุวาเลเกอร์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) จังหวัดนครปฐม
25 เด็กหญิงชลธิชา โพธิ์อ่อง โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์
26 เด็กหญิงธนรรชพรรณ คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
27 เด็กหญิงธีรนุช จิตตะระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
28 เด็กหญิงนัทธมน อั้นใจเอก โรงเรียนวัดบ้านฉาง จังหวัดระยอง
29 เด็กหญิงปุณยวีร์ อดิศักดิ์วัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
30 เด็กหญิงรัตนาวดี ทองนาค โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
31 เด็กหญิงวรรณวิสา ล้ำเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม จังหวัดสิงห์บุรี
32 เด็กหญิงศศิพินท์ พิถยชุณพงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
33 เด็กหญิงอภัสรา แสนกล้า โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
34 นางสาวนรินทร ใจไว โรงเรียนคำบงพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up