Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556

1 - 7 กรกฎาคม 2556
ผู้เข้าชม 134

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556 มี นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งฯ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ประกอบด้วย ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และสพฐ. นักเรียนยุวทูตฯ 21 คน ครู 4 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  จาก 17 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน คณะฯ รวมจำนวน 31 คน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

หัวหน้าคณะ
1 นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมคณะฯ
2 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
3 นางสาวสมพร สามทองกล่ำ สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4 นางสาวกัญญา อินสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5 นางสาวอุษา ถาละคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 นายอภัย สบายใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
คุณครู
7 นางพยอม พงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท
8 นางวิสสุตา เวชชาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
9 นางสำราญ คชพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
10 นายประยูร อินทะนาม โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี
นักเรียนยุวทูตความดี
11 เด็กชายฉัตริน เอี่ยมสงคราม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท
12 เด็กชายชัยชนะ เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมานา) จังหวัดเพชรบุรี
13 เด็กชายไทธรรม์ ถาวรวงศ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
14 เด็กชายนภาดล คิวหา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
15 เด็กชายพิณรัศ ฉิมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
16 เด็กชายสัญญา โสภาคำ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
17 เด็กชายสุพรรณ์ อุปราช โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี
18 เด็กหญิง ณัชชา กลิ่นมาลัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
19 เด็กหญิงกุลณัฐ จันทร์สมมิตร โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จังหวัดภูเก็ต
20 เด็กหญิงชาญสวัสดิ์ แสงทอง โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จังหวัดสุโขทัย
21 เด็กหญิงฐิติพร สมศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี
22 เด็กหญิงณภิชญา ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท
23 เด็กหญิงณัฐชา ภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
24 เด็กหญิงธนัญญา สินทองน้อย โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
25 เด็กหญิงนัทธมน ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่
26 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสวัสดิการ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
27 เด็กหญิงภัคจิรา ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
28 เด็กหญิงศุภากร แสงจันทึก โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
29 เด็กหญิงศุภิสรา สถิตธำมรงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
30 นางสาวอริศรา เลิศบุษกร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
31 นายอรรถชัย แดงตู้ โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up