Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561

28 พฤษภาคม 2561 - 6 มิถุนายน 2561
ผู้เข้าชม 26

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สกญ.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 6 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 7 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง และค่ายศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สกญ.อุปถัมภ์)

คุณครู
1 นางสาวนพรรณพ แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
นักเรียนยุวทูตความดี
2 เด็กชายเหวิน ฟง ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
3 เด็กชายภูริต จิตปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
4 เด็กชายภูวเดช ประยุุรธเนศ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
5 เด็กหญิงแพรวา เนตรนิรมล โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
6 เด็กหญิงตรีเกสรมาศ องอาจรักษ์อุุดร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
7 เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ พลภมรเสนวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
keyboard_arrow_up