Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559

26 สิงหาคม 2559 - 4 กันยายน 2559
ผู้เข้าชม 26

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สกญ.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 5 คน ครู 1 คนรวมจำนวน 6 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (สกญ.อุปถัมภ์ รุ่นที่ 1)

คุณครู
1 นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
นักเรียนยุวทูตความดี
2 เด็กชายสยุมภู สีเมืองเพีย โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
3 เด็กชายสริศ ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
4 เด็กหญิงนภษร สุนธนนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
5 เด็กหญิงภัทรมน จิตรวุฒิโชติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
6 เด็กหญิงอินทร์ชลิตา ธนรัฐไชยศรี โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน
keyboard_arrow_up