Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2558

10 - 24 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม 24

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สกญ.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2558 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 4 คน ครู 1 คนรวมจำนวน 5 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซียและเมียนมา)

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สกญ.อุปถัมภ์)

คุณครู
1 นางรตินธร วาดเขียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์  กรุงเทพมหานคร
นักเรียนยุวทูตความดี
2 เด็กชายณภัทร รักความชอบ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
3 เด็กชายพชร อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
4 เด็กหญิงโยษิตา อินต๊ะสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
5 เด็กหญิงวนิชชา เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
keyboard_arrow_up