Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556

2 - 9 พฤศจิกายน 2556
ผู้เข้าชม 81

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 5 คน ครู 1 คนรวมจำนวน 6 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (สอท.อุปถัมภ์ รุ่นที่ 1)

คุณครู
1 นางสาวอมาวตี ประไพพงษ์ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนยุวทูตความดี
2 เด็กชายธนพัฒน์ สุดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย  จังหวัดพิษณุโลก
3 เด็กหญิงเกศราพร อังคะ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) จังหวัดนครนายก
4 เด็กหญิงเจษฎาภา โฮมคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5 เด็กหญิงพิมลภัส น้อยเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก
6 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สว่างศรี  โรงเรียนวัดหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

คณะยุวทูตความดี เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีของยุวทูตความดีในสหพันธรัฐรัสเซีย คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 คณะฯ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นักเรียน 7 คน ครู 2 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 9 โรงเรียน ใน 9 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.6 – ม.3 อายุเฉลี่ย 12 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2566 ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 มูลนิธิฯ […]

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 7 คน ครู 2 คน รวมจำนวน 9 คน จาก 9 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล  รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย (สอท.อุปถัมภ์)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด

มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 22987, 22091
keyboard_arrow_up