Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556

2 - 9 พฤศจิกายน 2556
ผู้เข้าชม 62

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 5 คน ครู 1 คนรวมจำนวน 6 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (สอท.อุปถัมภ์ รุ่นที่ 1)

คุณครู
1 นางสาวอมาวตี ประไพพงษ์ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนยุวทูตความดี
2 เด็กชายธนพัฒน์ สุดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย  จังหวัดพิษณุโลก
3 เด็กหญิงเกศราพร อังคะ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) จังหวัดนครนายก
4 เด็กหญิงเจษฎาภา โฮมคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5 เด็กหญิงพิมลภัส น้อยเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก
6 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สว่างศรี  โรงเรียนวัดหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 22987, 22091
keyboard_arrow_up