Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 15 – 23 มกราคม 2558

15 - 23 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม 21

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 23 มกราคม 2558 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 5 คน ครู 1 คนรวมจำนวน 6 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คุณครู
1 นางสาวเสาวนีย์ เล้าเจริญ โรงเรียนวัดบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ
นักเรียนยุวทูตความดี
2 เด็กชายกฤติพงศ์ หมื่นพันธ์ชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ
3 เด็กชายพีรดนย์ สาเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ
4 เด็กหญิงปฐมาวดี ศุภรัตน์ โรงเรียนบ้านลำแก่น จังหวัดพังงา
5 เด็กหญิงพรสิทธา มั่งอะนะ โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
6 เด็กหญิงสุนิษา นุชวงศ์ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี) จังหวัดราชบุรี
keyboard_arrow_up