Skip to main content

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย กับโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

ผู้เข้าชม 134

โรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2542 ทางกระทรวงการต่างประเทศจับคู่ให้ “สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย” เป็น “เพื่อนยุวทูตความดี” กับโรงเรียนสฤษดิเดช

การประสานความสัมพันธ์ เริ่มจาก โรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับคุณนิตย์ศรี วัฒนปฤดา เลขานุการสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และมีการติดต่อกันเรื่อยมา ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ได้แก่

  • H.E. Mr. Arnaldo Carrilho   (2543 – 2544)
  • H.E. Mr. Marco AD. Brandao   (2544 – 2549)
  • H.E. Mr. Edgard Telles Ribeiro  (2549 – 2552)
  • H.E. Mr. Paulo Cesar Meira De Vasconcellos   (2552 – 2557)
  • H.E. Mme. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen   (2561 – ปัจจุบัน)

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ทางสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และโรงเรียนสฤษดิเดชมาเยี่ยมโรงเรียนสฤษดิเดช เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

มิถุนายน 2542 คุณนิตย์ศรี  วัฒนปฤดา เลขานุการสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย   มาเยี่ยมโรงเรียนสฤษดิเดช เพือสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

6 กรกฎาคม 2543  นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชเขียนจดหมายถึง H.E Ambassador Arnaldo Carrilho และท่านทูต ได้ตอบจดหมาย พร้อมส่งหนังสือรูปภาพของท่าน มอบให้กับโรงเรียนสฤษดิเดช

19 กรกฎาคม 2543  เด็กหญิงสุนิษา ทิพย์มณฑา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กชายตฤณ มานะปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเด็กหญิงแสงระวี สัจจาศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความหัวข้อ “ฉันคือเพื่อนยุวทูตความดี” ระดับเขตการศึกษา 12 และเรียงความที่ชนะการประกวดได้นำส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทยด้วย

1 สิงหาคม 2543  คุณนิตย์ศรี  วัฒนปฤดา และคณะ มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนสฤษดิเดช โดยได้เชิญ Mr.Silvio Penheiro โค้ชกีฬาฟุตซอลทีมชาติบราซิล มาสาธิตและฝึกสอนนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน และได้นำหมวกพร้อมลายเซ็นของ Ronaldo นักฟุตบอลทีมชาติบราซิลขวัญใจชาวสฤษดิเดชได้เป็นที่ระลึก ซึ่งสร้างความตื่นเต้น ปลาบปลื้มใจแก่นักเรียนทุกคน

14 กันยายน 2543  นายอวยชัย  ดีประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมตัวแทนครู นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความ ได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมคารวะและรับของที่ระลึกจาก H.E. Mr. Arnaldo Carrilho ที่สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย

26 ธันวาคม 2543  สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเม็กซิโก ได้มอบให้ ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 8,000 บาท หนังสือที่ช่วยในการค้นคว้าอ้างอิง หมวกสัญลักษณ์ประเทศเม็กซิโก จำนวน  2 ใบ ให้กับโรงเรียน (คณะที่ร่วมเดินทางมาด้วยได้แก่ คุณเจริญรัฐ ฉิมสำราญ คุณวศิน เรืองประทีปแสง ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และคุณเกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์ ตัวแทนจาก สปช.)

12 กรกฎาคม 2545 วันปลื้มปิติของชาวสฤษดิเดช ที่ได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Marco AD. Brandao และคุณนิตย์ศรี วัฒนปฤดา เลขานุการฯ เดินทางมาเยี่ยมคณะครูโรงเรียนอื่น ๆ อีก 11 โรงเรียน ในการขยายผลโครงการ “ยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติฯ” รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งมอบหมวกทีมชาติบราซิล และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

25 กันยายน 2546 และ 30 พฤศจิกายน 2547 นักกีฬาฟุตบอลทีมสีเหลืองโรงเรียนสฤษดิเดช จำนวน 12 คน และประธานสภานักเรียน ได้รับเกียรติเข้ารับถ้วย Brazil Cup ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พร้อมเสื้อทีมชาติบราซิล หมวก ลูกบอล และกระเป๋านักเรียนจาก H.E. Mr. Marco AD. Brandao ที่บ้านพักเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย

ปี 2544 – 2549  ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับเกียรติ จาก H.E. Mr. Marco AD. Brandao เข้าร่วมงานวันชาติบราซิลเป็นประจำทุกปี

7 กรกฎาคม 2549  นายโอภาส ใบสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ตัวแทนครู นักเรียน ได้รับเกียรติ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Edgard Telles Ribeiro ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย 

16 สิงหาคม 2553  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูของโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน Farewell Brazilian Ambassador Edgard and Angelic Tells Ribeiro เนื่องในโอการครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

19 สิงหาคม 2553  ในโอกาส H.E. Mr. Edgard Telles Ribeiro ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทยให้เกียรติเดินทางมาอำลาคณะครูกับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชพร้อมทั้งมอบเสื้อยืด 520 ปี ความสัมพันธ์บราซิล-ไทย รับประทานอาหารกลางวัน ปลูกต้น “แก้วมุกดา” บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารริมชลา และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช

27 กันยายน 2553  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Paulo Cesar Meira De Vasconcellos ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย

8 พฤศจิกายน 2553  H.E. Mr. Paulo Cesar Meira De Vasconcellos  ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนสฤษดิเดช ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

24 พฤศจิกายน 2554  H.E. Mr. Paulo Cesar Meira De Vasconcellos ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ/ จัดทำวิดีทัศน์ หัวข้อ “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศบราซิล” และปลูกต้น “แก้วมุกดา” บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารริมชลา และได้เดินทางไปปล่อยปูทะเล จำนวน 1,000 ตัว ที่หมู่บ้านท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี

8 กันยายน 2554  7 กันยายน 2555 และ 7 กันยายน 2556  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Paulo Cesar Meira De Vasconcellos เข้าร่วมในงานวันชาติบราซิล ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ    

26 มกราคม 2559 คุณนิตย์ศรี  วัฒนปฤดา  เลขานุการสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และนักการทูตสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย  มาเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช  

14 ธันวาคม 2560  ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับนักการทูตและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช

10 สิงหาคม 2561  โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับ H.E. Mme. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย พร้อมนักการทูตสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และคุณนิตย์ศรี วัฒนปฤดา เลขานุการสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โครงการยุวทูตความดีของโรงเรียน และร่วมทำกิจกรรมกันนักเรียน ในฐานะ “เพื่อนยุวทูตความดี” ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี

1 พฤศจิกายน 2562   H.E. Mme. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเป็นหน่วยงานที่ประกอบคุณความดีแก่มูลนิธิยุวทูตความดี พร้อมทั้งได้นำนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศบราซิลมาตั้งแสดงในงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี

ปัจจุบันโรงเรียนสฤษดิเดชยังเป็นโรงเรียนที่ยังคงทำกิจกรรม “เพื่อนยุวทูตความดี” ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ซึ่งทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 โดยเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทยได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วถึง 5 ท่าน

โครงการผู้อุปถัมภ์

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน อนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี นางสาวดาว วิบูลย์พานิช รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี นางสาวดาว วิบูลย์พานิช รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด

keyboard_arrow_up