Skip to main content

มอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี สู้ภัยโควิด 19

15 มิถุนายน 2554
ผู้เข้าชม 351

มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นว่าสถานการณ์ได้เล็งเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปในทั่วทุกพื้นที่ไม่เพียงแต่โรงเรียนตชด. เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ โรงเรียนและนักเรียนยากจนของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่เป็นโรงเรียนหลักในการดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ก็ได้รับผลกระทบ

ด้วยเช่นกัน นักเรียนที่ขาดแคลนบางคน ไม่สามารถเข้าถึงแนวการเรียนการสอนที่ผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ และขาดเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องจากความยากจน มูลนิธิฯ จึงต่อยอดความสนับสนุนส่งความช่วยเหลือไปยังนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 190 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด โดยจัดทำ ถุงวิชา และถุงยังชีพ ที่รวบรวมสาระความรู้ของระดับชั้น ป.6 และอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนและกำลังใจในการก้าวผ่านวิกฤตภัยโควิด 19 ไปได้ด้วยกัน

ที่ ชื่อโรงเรียน นักเรียนชั้น ป .6(คน) นักเรียนชั้น ป. 6ที่ได้รับความช่วยเหลือ (คน)
1 โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 14 14
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก 102 89
3 โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร 120 40
4 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 จังหวัดกระบี่ 33 24
5 โรงเรียนวัดลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช 178 23
447 190

การให้ความสนับสนุนดังกล่าว ย่อมเกื้อกูลความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นความสนับสนุนของ
มูลนิธิฯ ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายฯ ถือเป็นกำลังสำคัญส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังเด็กนักเรียนยากจนที่ขาดโอกาส ให้มีความเท่าเทียมกับเด็กนักเรียนคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน และเป็นความพยายามร่วมกันที่จะขยายผลอย่างทั่วถึง

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up