Skip to main content

โครงการยินดีต้อนรับแขกแก้ว มาเยือนล้านนาตะวันออก จังหวัดน่าน

18 - 21 ธันวาคม 2556
ผู้เข้าชม 124

 มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด น่าน – สุรินทร์ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร”
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนภาคี

ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 15
โรงเรียนวรนคร
ช่วงเวลาดำเนินการวันพุธที่ 18 ธันวาคม – วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

  • เยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างคำ
  • เรียนรู้เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองบัว วัดบ้านเก็ต วัดบ้านต้นแหลง

กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

  • เยี่ยมชมหอศิลป์ริมน่าน และพบศิลปินคนดีศรีเมืองนาน
  • ศึกษาวัฒนธรรมไทยลื้อ ชมการสาธิตการทอผ้าลายน้ำไหล และการทอผ้าฝ้าย

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่นๆ

  • ศึกษาธรรมชาติพื้นถิ่น ต้นไม้มหัสจรรย์ (ต้นดิกเดียม)
  • ร่วมสร้างงานประดิษฐ์ การวาดภาพลายเส้น ฝึกประกอบอาหารประจำถิ่น (ขนมชี่)

โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน (น่าน-สุรินทร์) เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ชีวิตชุมชนท้องถิ่น เชิดชูภูมิปัญญาชาวบ้าน รักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น รู้คุณค่าในทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และรวมพลังดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up