Skip to main content

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคเหนือและภาคใต้)

8 - 19 มิถุนายน 2563
ผู้เข้าชม 74

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 11 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ดำเนินโครงการ ยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 เป็นการได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนนอกเครือข่ายมูลนิธิฯ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องมาจากปัญหาความขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ทำให้เข้าไม่ถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดสรรให้และได้รับผลกระทบจากอาหารกลางวันที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจัดทำและส่งมอบ ถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,433 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ พร้อมอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับ 84 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 10 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ 50 อำเภอ ของ 11 จังหวัด

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และชุมพร  จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 480 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 31 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง

ภาคเหนือ

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย  จัดทำโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน 62,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ สร้างความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมั่นใจให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล จำนวน 173 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ใน 3 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท 8  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย  (อำเภอเวียงแก่น)

9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก (อำเภอเวียงแก่น)

10. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม (อำเภอเวียงแก่น)

11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน  (อำเภอแม่สรวย)

12. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกึน) (อำเภอแม่สรวย)

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน 70,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 14 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน

9 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง  (อำเภอแม่แจ่ม)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ (อำเภอแม่แจ่ม)

3. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน (อำเภอแม่แจ่ม)

4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ (อำเภอแม่แจ่ม)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 (อำเภอแม่แตง)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์  (อำเภอแม่อาย)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง  (อำเภอแม่อาย)

8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านแกน้อย (อำเภอเชียงดาว)

9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม (สาขาบำรุงที่ 107) (อำเภอเชียงดาว)

10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี  (อำเภอนันทบุรี)

11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 (อำเภอพร้าว)

12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 (อำเภอเวียงแหง)

13. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ (อำเภออมก๋อย)

14. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้  (อำเภออมก๋อย)

15. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า (อำเภอฝาง)

ภาคใต้

โรงเรียนบ้านในเหมือง  จังหวัดชุมพร  จัดทำโครงการฯ มูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน 40,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 107 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 7 แห่ง ใน 5 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง  (อำเภอหลังสวน)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี  (อำเภอสวี)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม  (อำเภอพะโต๊ะ)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล  (อำเภอท่าแซะ)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร  (อำเภอท่าแซะ)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร  (อำเภอละแม)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์  (อำเภอละแม)

keyboard_arrow_up