Skip to main content

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคเหนือและภาคใต้)

8 - 19 มิถุนายน 2563
ผู้เข้าชม 490

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 11 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ดำเนินโครงการ ยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 เป็นการได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนนอกเครือข่ายมูลนิธิฯ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องมาจากปัญหาความขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ทำให้เข้าไม่ถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดสรรให้และได้รับผลกระทบจากอาหารกลางวันที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจัดทำและส่งมอบ ถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,433 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ พร้อมอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับ 84 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 10 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ 50 อำเภอ ของ 11 จังหวัด

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และชุมพร  จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 480 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 31 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง

ภาคเหนือ

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย  จัดทำโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน 62,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ สร้างความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมั่นใจให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล จำนวน 173 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ใน 3 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท 8  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา  (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย  (อำเภอเวียงแก่น)

9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก (อำเภอเวียงแก่น)

10. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม (อำเภอเวียงแก่น)

11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน  (อำเภอแม่สรวย)

12. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกึน) (อำเภอแม่สรวย)

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน 70,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 14 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน

9 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง  (อำเภอแม่แจ่ม)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ (อำเภอแม่แจ่ม)

3. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน (อำเภอแม่แจ่ม)

4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ (อำเภอแม่แจ่ม)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 (อำเภอแม่แตง)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์  (อำเภอแม่อาย)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง  (อำเภอแม่อาย)

8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านแกน้อย (อำเภอเชียงดาว)

9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม (สาขาบำรุงที่ 107) (อำเภอเชียงดาว)

10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี  (อำเภอนันทบุรี)

11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 (อำเภอพร้าว)

12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 (อำเภอเวียงแหง)

13. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ (อำเภออมก๋อย)

14. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้  (อำเภออมก๋อย)

15. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า (อำเภอฝาง)

ภาคใต้

โรงเรียนบ้านในเหมือง  จังหวัดชุมพร  จัดทำโครงการฯ มูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน 40,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 107 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 7 แห่ง ใน 5 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง  (อำเภอหลังสวน)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี  (อำเภอสวี)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม  (อำเภอพะโต๊ะ)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล  (อำเภอท่าแซะ)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร  (อำเภอท่าแซะ)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร  (อำเภอละแม)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์  (อำเภอละแม)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up