Skip to main content

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคเหนือและภาคกลาง)

17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
ผู้เข้าชม 513

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,866 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ภาคเหนือและภาคกลาง มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 232 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 25 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 12 แห่ง

ภาคเหนือ

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน 70,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 154 คน พร้อมกองกลางยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แห่ง ใน 7 อำเภอ

 1. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง (อำเภอเมือง)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ (อำเภอปางมะผ้า)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ 2 (อำเภอปางมะผ้า)
 4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่ (อำเภอปางมะผ้า)
 5. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์ (อำเภอปางมะผ้า)
 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 905 (อำเภอแม่สะเรียง)
 7. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ (อำเภอแม่สะเรียง)
 8. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ (อำเภอแม่สะเรียง)
 9. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู (อำเภอแม่สะเรียง)
 10. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ (อำเภอแม่สะเรียง)
 11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว (อำเภอแม่ลาน้อย)
 12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์) (อำเภอแม่ลาน้อย)
 13. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ (อำเภอสบเมย)
 14. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ (อำเภอสบเมย)
 15. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเลา (อำเภอขุนยวม)
 16. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114 บ้านปายสองแง่ (อำเภอปาย)

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 20,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 คน และกองกลางยังชีพ เช่น เครื่องสูบน้ำปั๊มอลูมิเนียม เลื่อยสำหรับตกแต่งกิ่งไม้ ชุดยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอปง

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน (อำเภอปง)

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน จัดโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด19 ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 32,000 บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อจัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน และกองกลางยังชีพ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง และ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน 4 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินฯ (อำเภอบ่อเกลือ)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3 (อำเภอแม่จริม)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน (อำเภอสองแคว)
 4. ศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนห้วยลู่ (อำเภอเมือง)

โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับโรงเรียน 20,000 บาท จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น พัดลมติดเพดาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเกษตร และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ในอำเภอบ้านโคก

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 (อำเภอบ้านโคก)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม – บุญพริ้ง (อำเภอบ้านโคก)

ภาคกลาง

โรงเรียนวัดบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้ 15,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพจำนวน 21 ชุด มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน พร้อมมอบกองกลางยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันภัยโควิด 19 ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 โรงเรียน ใน 2 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ (อำเภอชาติตระการ)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย (อำเภอชาติตระการ)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน (อำเภอชาติตระการ)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อำเภอนครไทย)

โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ 20,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน ได้จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพไปส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 คน พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น เครื่องยนต์เอนกประสงค์เพื่อการเกษตร เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอชนแดน

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (อำเภอชนแดน)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up