Skip to main content

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
ผู้เข้าชม 505

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,866 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 267 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 17 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียนจำนวน 30,000 บาท จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 (แอลกอฮอลล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง ใน 2 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ (อำเภอเมือง)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง (อำเภอเมือง)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ (อำเภอเมือง)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู (อำเภอเซกา)
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี (อำเภอเซกา)

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ในเดือนพฤษภาคม 2564 แต่ด้วยสภาวการณ์ โรคระบาดโควิด 19 ที่การส่งมอบประสบความยากลำบากทำให้ดำเนินโครงการล่าช้าออกไป จึงได้ส่งมอบเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยได้จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 47 คน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดอุดรธานี พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น ก้อนเห็ดฟาง เครื่องปรุงอาหาร อุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง ใน 3 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม (อำเภอนายูง)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง (อำเภอนายูง)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู (อำเภอนายูง)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน (อำเภอน้ำโสม)
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่ำ (อำเภอโนนสะอาด)

โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร มูลนิธิฯ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวนเงิน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดมอบถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเกษตร (จอบ เสียม) อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 (แอลกอฮอลล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย) มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน 2 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อำเภอดงหลวง)
 2. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) (อำเภอคำชะอี)

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด19 เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2564 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน 20,000 บาท จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพ ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 คน พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น เครื่องกดน้ำเย็น อุปกรณ์การเกษตร ชุดสปริงเกอร์ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอเลิงนกทา

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ (เฮงเค็ลประเทศไทยอุปถัมภ์) (อำเภอเลิงนกทา)

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้จำนวน 30,000 บาท ด้วยการมอบถุงวิชาและถุงยังชีพจำนวน 57 ชุด ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน พร้อมมอบกองกลางยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน 2 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง (อำเภอชานุมาน)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ (อำเภอชานุมาน)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) (อำเภอชานุมาน)
 4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย (อำเภอปทุมราชวงศา)

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 20,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน พร้อมกองกลางยังชีพ (เครื่องปริ้นท์เตอร์ เครื่องพ่นยา ขนมปังปี๊บ) และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย) มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอกันทรลักษ์

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ (อำเภอกันทรลักษ์)

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 40,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม) อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน 2 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (อำเภอละหานทราย)
 2. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง (อำเภอปะคำ)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up