Skip to main content

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)

17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
ผู้เข้าชม 507

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,866 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 6 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตาก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 763 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 29 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 13 แห่ง

ภาคตะวันออก

โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 จำนวน 40,000 บาท ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่ด้วยสภาวการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การส่งมอบประสบความยากลำบาก การดำเนินโครงการล่าช้าออกไป จึงได้ทำส่งมอบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ด้วยการจัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว (อำเภอสนามชัยเขต) จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน (อำเภอสนามชัยเขต) จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดดอนทองฯ ได้ส่งมอบความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่งของจังหวัดตราดด้วย
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม (อำเภอเมือง) จังหวัดตราด
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด (อำเภอเขาสมิง) จังหวัดตราด

ภาคตะวันตก

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก ดำเนินโครงการฯ โดยได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพไปส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 คน พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น อุปกรณ์สำหรับการประปา เสาปูน และเหล็กตัวซี มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 7 แห่ง ในอำเภอ ท่าสองยาง

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 (อำเภอท่าสองยาง)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ (อำเภอท่าสองยาง)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 (อำเภอท่าสองยาง)
 4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ (อำเภอท่าสองยาง)
 5. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา (อำเภอท่าสองยาง)
 6. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี (อำเภอท่าสองยาง)
 7. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ (อำเภอท่าสองยาง)
 8. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี (อำเภอท่าสองยาง)
 9. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย (อำเภอท่าสองยาง)
 10. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด (อำเภอท่าสองยาง)

โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 90,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 255 คน พร้อมกองกลางยังชีพ อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 9 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง ใน 5 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 (อำเภอวังเจ้า)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ (อำเภออุ้มผาง)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ (อำเภออุ้มผาง)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) (อำเภออุ้มผาง)
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี (อำเภออุ้มผาง)
 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร (อำเภอแม่สอด)
 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร (อำเภอแม่สอด)
 8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านแพะ) (อำเภอแม่ระมาด)
 9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มรว.เฉลิมลักษณ์จันทรเสน (อำเภอแม่ระมาด)
 10. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ (อำเภอแม่ระมาด)
 11. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ (อำเภอแม่ระมาด)
 12. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี (อำเภอแม่ระมาด)
 13. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง (อำเภอแม่ระมาด)
 14. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงวาส (ประนิช) (อำเภอสามเงา)

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียน เพื่อจัดทำ ถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 42 คน และกองกลางยังชีพ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เมล็ดถั่วเขียว-ถั่วเหลือง ปุ๋ยบำรุงพืช ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่งในอำเภอสวนผึ้ง

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน (อำเภอสวนผึ้ง)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง (อำเภอสวนผึ้ง)

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี มูลนิธิฯ มอบเงินสนุนการจัดทำโครงการฯ ให้กับโรงเรียน 40,000 บาท จัดทำและส่งมอบถุงวิชาและถุงยังชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 83 คน พร้อมมอบกองกลางยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่งในอำเภอแก่งกระจาน

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก (อำเภอแก่งกระจาน)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก (อำเภอแก่งกระจาน)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ (อินทรีอาสา) (อำเภอบางแก่งกระจาน)

โรงเรียนบ้านทองมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 153 คน พร้อมส่งมอบกองกลางยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 8 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน 5 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ (อำเภอหัวหิน)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย (อำเภอหัวหิน)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู (อำเภอหัวหิน)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง (อำเภอหัวหิน)
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว (อำเภอปราณบุรี)
 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน (อำเภอปราณบุรี)
 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก (อำเภอสามร้อยยอด)
 8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ (อำเภอกุยบุรี)
 9. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม (อำเภอบางสะพานน้อย)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up