Skip to main content

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคใต้)

17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
ผู้เข้าชม 398

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,866 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ภาคใต้ มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 580 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 35 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณให้การดำเนินโครงการให้กับทางโรงเรียนจำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 76 คน พร้อมส่งมอบกองกลางยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง ใน 4 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 (อำเภอพระแสง)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย (อำเภอวิภาวดี)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง (อำเภอไชย)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย (อำเภอท่าชนะ)

โรงเรียนวัดลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน 40,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน พร้อมส่งมอบกองกลางยังชีพ ประกอบด้วย อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ใน 4 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม (อำเภอบางขัน)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว (อำเภอบางขัน)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง (อำเภอร่อนพิบูลย์)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย (อำเภอชะอวด)
 5. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี (อำเภอชะอวด)
 6. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง (อำเภอนบพิตำ)

โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 จังหวัดกระบี่ ดำนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการฯ 15,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน พร้อมส่งมอบกองกลางยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอคลองท่อม

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ (อำเภอคลองท่อม)

โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดตรัง จัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท ให้โรงเรียนในการจัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน และกองกลางยังชีพ เช่น อุปกรณ์การเกษตร (จอบ คลาด บัวรถน้ำ ช้อนปลูก เข่ง) มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ในอำเภอปะเหลียน

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง (อำเภอปะเหลียน)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก (อำเภอปะเหลียน)

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสาฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนจำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพ ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น ตู้ฟักไข่ อุปกรณ์การเกษตร ข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ให้อำเภอป่าพะยอม

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก (อำเภอป่าพะยอม)

โรงเรียนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา มูลนิธิฯ มอบเงินสนุบสนุนให้กับทางโรงเรียนจำนวน 80,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการฯ จัดทำและส่งมอบถุงวิชาและถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 198 คน พร้อมส่งมอบกองกลางยังชีพ ประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 แห่ง ใน 3 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย (อำเภอสะเดา)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ (อำเภอสะเดา)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา (อำเภอสะเดา)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน (อำเภอสะเดา)
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย (อำเภอสะบ้าย้อย)
 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 (อำเภอสะบ้าย้อย)
 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี (อำเภอสะบ้าย้อย)
 8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ (อำเภอสะบ้าย้อย)
 9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร (อำเภอนาทวี)
 10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก (อำเภอนาทวี)

โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียน จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น อุปกรณ์ทางการเกษตร (เครื่องตัดหญ้า คราดมือเสือ กรรไกรตัดกิ่ง) ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ในอำเภอควนกาหลง

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง (อำเภอควนกาหลง)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ (อำเภอควนกาหลง)

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 20,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดสรรกองกลางยังชีพ เช่น ข้าวสาร อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอมายอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 (อำเภอมายอ)

โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ เพื่อจัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดสรรกองกลางยังชีพ เช่น อุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก ดินปลูก อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน 4 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 (อำเภอเมือง)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปาโจแมเราะ (อำเภอธารโต)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ (อำเภอธารโต)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท 4 (อำเภอธารโต)
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 (อำเภอยะหา)
 6. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี (อำเภอบันนังสตา)

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 65 คน พร้อมกองกลางยังชีพ เช่น อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์จัดทำสื่อการเรียนรู้ มอบให้กับโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง ใน 4 อำเภอ

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ (อำเภอศรีสาคร)
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ (อำเภอศรีสาคร)
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ (อำเภอสุคิริน)
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต (อำเภอจะแนะ)
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (อำเภอรือเสาะ)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up