Skip to main content

ยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19

17 พฤษภาคม 2564
ผู้เข้าชม 914

ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตภัยการแพร่ระบาดของโควิด 19 มูลนิธิฯ จึงคงความต่อเนื่องการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบจิตอาสาทำความดีสู่สังคม ปันรักปันสุขและปันวิชาความรู้โดยได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่าง ๆ ให้ครบ ทุกแห่งในประเทศ นับเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องจาก โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ในปี 2563

ในปี 2564 มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 30 โรงเรียน ใน 29 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 ส่งมอบ ถุงวิชา (บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมสมุด ดินสอ) ถุงยังชีพ (ใส่ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอนามัย เช่น หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน อาหารแห้ง และขนม) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,867 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียน ดังเช่น 

  •  อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน (เครื่องปริ้นเตอร์ พัดลมติดเพดาน ตู้กดน้ำ อุปกรณ์เครื่องเขียน)
  •  อุปกรณ์ทางการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เอนกประสงค์เพื่อการเกษตร อุปกรณ์ระบบประปา เครื่องฟักไข่ เครื่องตัดหญ้า เสาปูน สายยาง ท่อพีวีซี จอบ เสียม คราด บัวรดน้ำ)
  • สัตว์ปีก (พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่)
  • อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบแกลลอน)
  • เครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง บะหมีกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม นม) และของใช้ที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ (สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน)
  • อุปกรณ์กีฬา (ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ) มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 98 แห่ง และศูนย์การเรียนฯ 31 แห่ง ใน 29 จังหวัด

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up