Skip to main content

ยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19

17 พฤษภาคม 2564
ผู้เข้าชม 987

ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตภัยการแพร่ระบาดของโควิด 19 มูลนิธิฯ จึงคงความต่อเนื่องการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบจิตอาสาทำความดีสู่สังคม ปันรักปันสุขและปันวิชาความรู้โดยได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่าง ๆ ให้ครบ ทุกแห่งในประเทศ นับเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องจาก โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ในปี 2563

ในปี 2564 มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 30 โรงเรียน ใน 29 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 ส่งมอบ ถุงวิชา (บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมสมุด ดินสอ) ถุงยังชีพ (ใส่ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอนามัย เช่น หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน อาหารแห้ง และขนม) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,867 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียน ดังเช่น 

  •  อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน (เครื่องปริ้นเตอร์ พัดลมติดเพดาน ตู้กดน้ำ อุปกรณ์เครื่องเขียน)
  •  อุปกรณ์ทางการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เอนกประสงค์เพื่อการเกษตร อุปกรณ์ระบบประปา เครื่องฟักไข่ เครื่องตัดหญ้า เสาปูน สายยาง ท่อพีวีซี จอบ เสียม คราด บัวรดน้ำ)
  • สัตว์ปีก (พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่)
  • อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบแกลลอน)
  • เครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง บะหมีกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม นม) และของใช้ที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ (สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน)
  • อุปกรณ์กีฬา (ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ) มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 98 แห่ง และศูนย์การเรียนฯ 31 แห่ง ใน 29 จังหวัด

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up