Skip to main content

โครงการสามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข จังหวัดกระบี่

16 - 20 กันยายน 2556
ผู้เข้าชม 18,872

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด กระบี่ – ขอนแก่น มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
โรงเรียนวิทยาประชาคม
ช่วงเวลาดำเนินการวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

  • ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่หอศิลป์ วัดแก้วโกวนาราม กำแพงประวัติศาสตร์ เรือรบหลวงลันตา  และอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่บริเวณถนนเจ้าฟ้า

กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน

  • ศึกษาแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาในกระชังที่บ้านเกาะกลาง แหล่งผลิตเรือหัวโทที่บ้านคลองประสงค์
  • ร่วมกิจกรรมการทำผ้าบาติก วัฒนธรรมการแต่งกาย อาหารท้องถิ่นและการแสดงพื้นบ้าน

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ศึกษาธรรมชาติท่าปอม คลองสองน้ำ สุสานหอย 75 ล้านปี

กิจกรรมการเรียนรู้คนดีของชุมชน

  • เยี่ยมบ้านลุงแสวง ผู้ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านเขากลม ต.หนองทะเล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น

  • การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงาม ด้วยการเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ

  • เยี่ยมชมวัดถ้ำเสือและสระมรกต อ.คลองท่อม

ผลการเรียนรู้จากโครงการ “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” ทำให้มีการเผยแพร่การเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน โดยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงจ.กระบี่ และยังรวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้ของเยาวชนยุวทูตฯ ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคียังได้ร่วมกันแนะนำโครงการไปยังโรงเรียนใกล้เคียงซึ่งนำไปสู่การขยายผลให้มีการใช้เป็นแนวปฏิบัติในพื้นที่อื่น ส่งผลให้สมาคม หน่วยงาน และภาคเอกชนในชุมชน มีความตื่นตัวและพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up