Skip to main content

โครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี

20 ตุลาคม 2564
ผู้เข้าชม 620

ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ (ASOMFA) นำโดย คุณนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย และคุณณพนุช ทองภักดี ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2564 โดยสนับสนุนเงินจำนวน 120,000 บาท ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำ ถุงด้วยรักและห่วงใย ซึ่งประกอบด้วย ถุงอุปกรณ์การเรียน ใส่สมุด หนังสือ ปากกา กล่องดินสอ ถุงของใช้จำเป็น บรรจุสบู่ แชมพู แปรงฟัน ยาสีฟัน เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เสื้อยืด และขนม และทุนการศึกษา พร้อมเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของทางโรงเรียน และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมที่จ่ายแอลกอฮอล์ จำนวน 4 เครื่อง มอบให้กับโรงเรียนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 90 คน ใน 3 โรงเรียน

โครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี คุณนรีรัตน์ฯ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า นับเป็นการเชื่อมโยงกลไกภายใต้กระทรวงการต่างประเทศใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มูลนิธิยุวทูตความดี ที่กระทรวงการต่างประเทศก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีความร่วมมือกับโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง ในการส่งเสริมความดี ความสามารถของเด็กไทยให้เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้สังคม และเน้นความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และส่วนที่ 2 คือ ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ที่มุ่งเน้นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกันเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้มีกำลังใจและมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 นี้ได้ เป็นที่หวังว่าคุณครูและโรงเรียนจะพัฒนาทักษะให้นักเรียนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม คุณธรรม และยืนได้อย่างมั่นคงในสังคมภายภาคหน้า พร้อมส่งมอบความปรารถนาดี และความห่วงใยให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด 19 ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย และสามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้อย่างปลอดภัยทุกคน

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up