Skip to main content

โครงการเยาวชนขอนแก่น แน่นแฟ้นวัฒนธรรมอีสาน ผสานพลังเพื่อแผ่นดิน จังหวัดขอนแก่น

18 - 21 ธันวาคม 2556
ผู้เข้าชม 18,144

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด ขอนแก่น – กระบี่ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนในภาคี

โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนน้ำพอง
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
ช่วงเวลาดำเนินการวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 – วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

  • ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และสักการะพระธาตุขามแก่น

  • ร่วมสักการะพระธาตุขามแก่น สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง
  • เยี่ยมชมวัดพระธาตุหนองแวง พระอารามหลวง ร่วมในพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกเสี่ยว ชมหมู่บ้านงูจงอาง

กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม

  • ร่วมทำกิจกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาพาเพลิน” เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในศิลปการแสดง วัฒนธรรมการแต่งกาย         ภาษาถิ่น ดนตรีพื้นเมืองและอาหารพื้นบ้าน

กิจกรรมการเรียนรู้คนดีในชุมชน

  • ทำกิจกรรมและเรียนรู้หลักการดำเนินของตนของนายมาร์ติน วีลเลอร์ ชาวต่างชาติผู้ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้จากโครงการ “เยาวชนขอนแก่น แน่นแฟ้นวัฒนธรรมอีสาน ผสานพลังเพื่อแผ่นดิน” ทำให้ยุวทูตฯจากอีสานมีความรักและความหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรี ภาษา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสืบสานและเผยแพร่ให้ผู้คนจากต่างถิ่นได้เรียนรู้ ด้วยความภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่าและนำไปสู่การอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่ตลอดไป ขณะที่ยุวทูตฯจากภาคใต้ เช่น จังหวัดกระบี่ได้ศึกษาเทียบเคียงความแตกต่างด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง ได้พัฒนาทัศนคติและโลกทัศน์ สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนต่างภูมิภาคบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีโครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up