Skip to main content

โครงการเหย้า-เยือน พังงา -พระนครศรีอยุธยา

23 - 28 มีนาคม 2558
ผู้เข้าชม 14,684

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด พังงา – พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผอ.สมยศ ผลอินทร์ โรงเรียนคุระบุรี เป็นโรงเรียนหลักในการต้อนรับ ผอ.จำเนียร คุณเผือก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนภาคี จากจังหวัดพังงา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลัก โรงเรียนคุระบุรี โรงเรียนหลัก   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนภาคี

โรงเรียนบ้านลำแก่น 
โรงเรียนท่าสนุก
โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
โรงเรียนภาคี 

โรงเรียนวัดหันตรา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดหนองเป้า
ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 23 – 28 มีนาคม 2558


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน

  • ศึกษาวัฒนธรรมจากศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณี แห่งอันดามัน
  • ศึกษาเรียนรู้ “ป่าชายเลน” จากและศูนย์วิจัยฯศึกษาผลกระทบภัยธรรมชาติ “สึนามิ” ที่เขาหลัก อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
  • ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านท่าแปะโย้ย

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

  • ยุวทูตความดีทั้งสองจังหวัดได้ร่วมกันทำกิจกรรมอยุธยา – พังงาร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม ให้รู้รักสามัคคี

โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up