Skip to main content

โครงการเหย้า – เยือน เด็กดีศรีสุรินทร์เพื่อพลังแผ่นดิน จังหวัดสุรินทร์

15 - 20 กันยายน 2556
ผู้เข้าชม 16,720

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน อขงโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสงเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัดสุรินทร์ – น่าน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
โรงเรียนภาคี
โรงเรียนบ้านกระสัง
โรงเรียนบ้านรุน
ช่วงเวลาดำเนินการวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน – วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

  • ศึกษาประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และปราสาทภูมิโปน
  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์พื้นถิ่น

กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

  • เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านโคกยาง บ้านเลิศอรุณ และบ้านขามพัฒนา
  • ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น และเรียนรู้วิถีการกินอยู่ด้วยการฝึกประกอบอาหารพื้นบ้าน

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่นๆ

  • ทัศนศึกษาการค้าชายแดนไทย – กัมภูชาที่ตลาดช่องจอม
  • ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และเล่นกีฬาสานไมตรี

โครงการนี้ มุ่งเน้นให้ยุวทูตฯ ได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และธรรมชาติเฉพาะถิ่นในเขตอีสานใต้ ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้เยาวชนยุวทูตฯ ของทั้งสองจังหวัดมีความสนุกสนาน ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย มีความรักใคร่ สามัคคีกัน มีค่านิยมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเห็นความสำคัญของตนเอง ในการเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up