Skip to main content

โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ

19 - 24 สิงหาคม 2556
ผู้เข้าชม 17,507

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี”เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด ชัยภูมิ – ประจวบคีรีขันธ์ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนสุนทรวัฒนา
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนภูมิวิทยา
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
ช่วงเวลาดำเนินการ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556


กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่
 • ชมโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ที่ปรางค์กู่

กิจกรรมการเรียนรู้ทางธรรมชาติ

 • ศึกษาเรียนรู้แหล่งธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว มอหินขาว ผาหัวนาค
 • ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 • ทำกิจกรรมด้วยการฝึกสมาธิ ฟังธรรม
 • ร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดวัด

กิจกรรมการเรียนรู้คนดีในชุมชน

 • กิจกรรมการยกตัวอย่างบุคคลดีเด่นของท้องถิ่นทั้งในด้านการดำเนินชีวิต และสามารถนำไปปฏิบัติในวิตประจำวันได้
 • เรียนรู้และชมผลงานของบุคคลดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ

 • เรียนรู้ศิลปะเครื่องดนตรีโบราณ “สะไน” และ “กลองเส็ง”
 • ชมผลงานศิลปะ ที่หอศิลป์คลังจตุรัส ของอาจารย์สมาน คลังจตุรัส
 • ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน จากการฝึกทำอาหารท้องถิ่น “หม่ำ” และการประดิษฐ์ดอกกระเจียว

เยาวชนยุวทูตความดี จากทั้งสองจังหวัดได้เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานที่จริง ทำให้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ ส่งผลให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวิถีชุมชน หวงแหนและเชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up