Skip to main content

โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

24 - 29 สิงหาคม 2556
ผู้เข้าชม 19,673

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด นครศรีธรรมราช – สุพรรณบุรี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนวัดลำนาว
รงเรียนภาคี


โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
โรงเรียนวัดพรหมโลก
โรงเรียนปทุมนุกูล
ช่วงเวลาดำเนินการวันเสาร์ที่ 24 สิหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

 กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

  • เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่นผ่านศิลปะการแสดงลิเกฮูลู ลิเกป่า หนังตะลุงมโนราห์
  • เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการดำเนินชีวิต
  • เยี่ยมชมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ ที่พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง และพิพิธภัณฑ์ลูกปัด

กิจกรรมการเรียนรู้คนดีในชุมชน

  • เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง
  • เรียนรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กับ อ.ชาญณรงค์ ชัยรัตน์

ผลจากการเหย้า-เยือนได้เสริมสร้าความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับหน่วยงานส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสมาคมผู้ปกครอง ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างความตระหนักในเรื่องความรู้รัก-สามัคคี ให้กับเยาวชนของตน โดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งด้านบุคคลากร ทรัพยากร และงบประมาณสมทบ คณะครู-นักเรียนและผู้มีส่วนร่วมต่างมีความผูกพันและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสานต่อโครงการในลักษณะนี้


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up