Skip to main content

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2557

26 - 29 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม 17,477

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2557 ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2557 ที่ โรงแรมนารยณ์ ต่อเนื่องจากโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556 โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 14 เขต ผู้อำนวยการโรงเรียนและ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งสิ้น 166 คน จาก 76 โรงเรียนที่มีทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก (192 คน) ถึง โรงเรียนขนาดใหญ่(4,135 คน) โดยทั้ง 76 โรงเรียนที่เข้าร่วม การสัมมนาฯ มีนักเรียนในความดูแลจำนวนทั้งสิ้น 91,976 คน

การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ในการดำเนินโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2557 อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน พร้อมก้าวสู่ปีที่ 16 ของโครงการยุวทูตความดีฯ รวมทั้งระดมความคิดและประสบการณ์ เพื่อจัดทำโครงการฯลฯ ในกรอบยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 กล่าวถึง คุณธรรม จริยธรรม ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพโครงการยุวทูต-ความดีที่มุ่งปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ นับว่าเชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาฯ และถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาชาติอย่างเป็นองค์รวม ขอให้ทุกโรงเรียนที่ร่วมการสัมมนาฯ ได้ร่วมผลักดันโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนรุ่นต่อๆไป

การสัมมนาฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญครอบคลุม หัวข้อที่น่าสนใจและหลากหลาย อาทิ แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามพระราชดำริ ผู้นำกับการสร้างค่านิยม 12 ประการ พลังความรู้นำเยาวชนไทย พร้อมก้าวไกลทันโลก ผู้บริหารการศึกษา กับการก้าวสู่ประชาคม อาเซียนฯ ส่วนที่สองคือการจัดกลุ่มการศึกษา(workshop) จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมสำคัญ ปี 2557 นอกจากนี้ กลุ่มผู้บริหารการศึกษายังได้รับการฝึกทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้วย

สาระสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ คือโครงการเฉลิมพระเกียรติในกรอบยุวทูตความดี ในวโรกาสพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แบ่งกลุ่มโครงการเป็น 3 กลุ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีโรงเรียนใน 76 จังหวัดเข้าร่วม ในลักษณะ 1 โรงเรียน 1 จังหวัด 1 โครงการ ตามกลุ่มดังนี้

กลุ่มโครงการที่ 1

  • เลิศล้ำวิชาการ สรรค์สร้างความคิด มีจิตคุณธรรม โรงเรียนเข้าร่วม 30 โรงเรียนมีนักเรียนในความดูแลจำนวน 30,006 คน

กลุ่มโครงการที่ 2

  • บูรณาการวิชาชีพ คงวิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิต โรงเรียนเข้าร่วม 23 โรงเรียน มีนักเรียนในความดูแลจำนวน 29,245คน

กลุ่มโครงการที่ 3

  • รักษ์วัฒนธรรม สืบสานวิถีไทย ภาคภูมิใจ ในชาติ โรงเรียนเข้าร่วม 23 โรงเรียน มีนักเรียนในความดูแล จำนวน 32,725 คน

โครงการของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการที่มีแบบอย่างปฏิบัติที่ดี จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และจะได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งในการตั้งแสดงนิทรรศการ และการจัดพิมพ์ลงสื่อของมูลนิธิฯ ต่อไป


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557

เพื่อระดมสมองและบูรณาการความร่วมมือ ในเชิงร่วมคิดร่วมทำของผู้บริหารและครู ที่จะส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญของแผ่นดิน ด้วยการใช้หลักรู้รัก-สามัคคี กำหนดแผนงานเหย้า-เยือนระหว่าง 5 คู่จังหวัด โดยในแต่ละจังหวัดจะประกอบด้วย 1 โรงเรียนหลัก และ 3 โรงเรียนภาคี

keyboard_arrow_up