Skip to main content

โครงการ รวมพลคนดี เหย้า-เยือนน้องพี่ ที่เลยก๋อ จังหวัดเลย

27 - 31 สิงหาคม 2556
ผู้เข้าชม 28,387

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน  ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด เลย – ชลบุรี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนชุมชนวังสะพุง
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนบ้านวังสะพุง
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
โรงเรียนเมืองเลย
ช่วงเวลาดำเนินการวันอังคารที่ 27 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

 • เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย
 • วัดพัทธสีมา อ.วังสะพุง ที่มีเสมาหินทรายเก่าแก่

กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

 • ศูนย์การเรียนรู้ร้อยปี วิถีชีวิตคนเชียงคาน
 • พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
 • ศูนย์ศิลป์สิรินธร ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “มหัศจรรย์เมืองเลย” โดย ผศ.นัธวัฒน์ ชลพัชร์สิทธิกุล โดยสำนักวัฒนธรรม   จังหวัดเลย

กิจกรรมเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์

 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกเสี่ยว ประเพณีเก่าแก่ของภาคตะวันออกฉียงเหนือ
 • กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี
 • ชมการแสดงและร่วมฟ้อนรำกับวงโปงลาง โรงเรียนชุมชนหนองหิน

กิจกรรมการเรียนรู้คนดีในชุมชน

 • เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนายอารีชน สอนผึ้ง ครูผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับประเทศ ด้านการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปราชญ์ชาวบ้านด้านการประมงน้ำจืด
 • เรียนรู้วิถีชีวิต  วิถีพอเพียง  และไร่นาสวนผสมโครงการตามแนวพระราชดำริ ของคุณเฉลิมชัย อินทรชัยศรี  “คนดีศรีแผ่นดิน” พ.ศ 2555

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ

 • ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวรโรงเรียน เป็นสัญลักษณ์ของการปลูกมิตรภาพของเยาวชนยุวทูตฯ จากทั้ง 2 จังหวัด
 • รับฟังธรรมะ จากพระมหาสุริยา สุนทรธมฺโม
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – ลาว ที่พระธาตุศรีสองรัก ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต(พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) ปัจจุบันคือ เวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องจากขณะที่กษัตริย์ทั้งสองครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอำนาจ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์เห็นตรงกันที่จะรวมกำลังเป็นพันธมิตร เพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่า จะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ทรงร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองอาณาจักร โดยการสร้างเจดีย์ขึ้นและให้ใช้ชื่อว่า “พระธาตุศรีสองรัก”
 • ทัศนศึกษาพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดเนรมิตรวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย เยี่ยมชมสวนหินผางาม อ.หนองหิน และชมดอกไม้  เมืองหนาวที่ อ.ภูเรือ

ผลจากการเรียนรู้จากโครงการฯ ยุวทูตความดีมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย มีจิตสำนึกรักและหวงแหนภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ ได้ร่วมระดมความคิดในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากในสังคมได้อย่างมีความสุข


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up