Skip to main content

โครงการ สายสัมพันธ์เมืองรถม้าสู่โนราห์แดนพัทลุง

19 - 22 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม 10,694

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด ลำปาง – พัทลุง โดยมี ผอ.สุพล ภัทรวาทิน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนหลักในการต้อนรับ ผอ.อำนวย พรายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน และโรงเรียนภาคี จากจังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลัก
 
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
โรงเรียนภาคี
โรงเรียนผาปังวิทยา 
โรงเรียนเขาชัยสน
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 
โรงเรียนควนอินนอโม
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน
โรงเรียนวัดเขาวงก์
โรงเรียนบ้านปากพล
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
โรงเรียนสังฆวราราม
ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 19 – 21 มกราคม 2558


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

  • เยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวง และวัดสันตินิคม

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน

  • เรียนรู้กิจกรรม กิ๋นข้าวแลงขันโตก และชมการแสดงจากยุวทูตความดีทั้งสองจังหวัด
  • ศึกษางานวิสาหกิจชุมชนผาปัง และชุมชนแกะสลักบ้านหลุก อ.แม่ทะ

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ

  • เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอแม่เมาะ
  • ศึกษาและทดลองทำชิ้นงานเซรามิค และเรียนรู้กระบวนการผลิต จากวิสาหกิจชุมชน
  • เยี่ยมชมการแสดงช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

เยาวชนยุวทูตความดีทั้งสองโรงเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการ สร้างสรรค์ สนุกสนาน และความสามัคคีให้กับคณะเหย้า – เยือน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

  • ยุวทูตทั้งสองจังหวัดร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่า

เยาวชนยุวทูตความดี จากทั้งสองจังหวัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์ระหว่างทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากทั้งสองภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความภูมิใจและรักบ้านเกิดของตน อีกทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตนเอง ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ รวมทั้งแนวคิดในการพัฒนาสังคมจากการเรียนรู้บุคคลต้นแบบคนดีในชุมชน

โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up