Skip to main content

โครงการ เขรถม้าแลโนราห์เมืองลุง

22 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้เข้าชม 9,834

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด พัทลุง –ลำปางโดยมีผอ.อำนวย พรายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน เป็นโรงเรียนหลักในการต้อนรับ ผอ.สุพล ภัทรวาทิน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) และโรงเรียนภาคี จากลำปาง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนหลัก  โรงเรียนอนุบาลป่าบอนโรงเรียนหลัก  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
โรงเรียนภาคี

โรงเรียนเขาชัยสน 
โรงเรียนควนอินนอโม 
โรงเรียนวัดเขาวงก์
โรงเรียนบ้านปากพล
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
โรงเรียนสังฆวราราม
โรงเรียนภาคี

โรงเรียนผาปังวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
โรงเรียนชุมชนวัดท่าแหนช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2558


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

  • เรียนรู้วิถีชีวิตของเงาะป่าซาไก ที่อาศัยตามแนวเทือกเขาบรรทัด

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน

  • ศึกษาการดำเนินชีวิตตามวิถีชุมชน ที่ทำอาชีพประมงในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  • ฝึกหัดการทอกระจูดของชุมชนบ้านทะเลน้อย
  • เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ยางพารา ดูการสาธิตและฝึกกรีดยาง
  • ชมการแสดงสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดพัทลุง เช่น รำมโนราห์ และลิเกฮูลู

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ยุวทูตความดีทั้งสองจังหวัดได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงในทะเลสาบสงขลาเพื่อเพิ่มปริมาณปลาในท้องทะเล ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเกาะเสือ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ยุวทูตความดีทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม ร่วมกันทำขนมจาก ที่ใช้วัสดุในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์

โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up