Skip to main content

โครงการ เด็กดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

29 กรกฎาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556
ผู้เข้าชม 20,113

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดหลักแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียน  ในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด สุพรรณบุรี – นครศรีธรรมราช มีโรงเรียนที่เข้าร่วงโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนวัดหนองผักหนวก
โรงเรียนวัดบ่อกรุ “ครุประชาสรรค์”
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
ช่วงเวลาดำเนินการวันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม – วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2556


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

  • เรียนรู้แหล่งเรียนรู้โบราณสถานสำคัญ เช่น อนุสรณ์สถาน วัดป่าเลไลก์
  • ศึกษาวัดโบราณอู่ทอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์พืช

กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

  • เยี่ยมชมอุทยานผักพื้นบ้าน ตลาดร้อยปีสามชุก

กิจกรรมเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์

  • กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น ชุมชนบ่อกรุ “ลาวคั่ง”
  • กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อชีวิต

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

  • ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน วัดสามชุก
  • พัฒนาพื้นที่ในเขตชุมชน และเรือนไทยถาวร

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ

  • กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา ที่อุโมงค์ปลาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

ผลจากการเหย้า-เยือน เยาวชนยุวทูตความดีทั้งสองจังหวัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากทั้งสองภูมิภาค  มีความรู้ความเข้าใจ  เห็นความสำคัญของประวัฒิศาสตร์  และรักบ้านเกิดของตน อีกทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดของตนเองได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์อีกด้วย


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up