Skip to main content

โครงการ เยาวชนคนดี ศรีบางพระ จังหวัดชลบุรี

2 - 7 กันยายน 2556
ผู้เข้าชม 24,867

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด เลย – ชลบุรี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
ช่วงเวลาดำเนินการวันอังคารที่ 2 กันยายน – วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2556


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

 • ศึกษาโบราณสถานในพื้นที่ ชมเขาพระพุทธบาทบางพระ
 • เยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่วัดบางพระวรวิหาร ชมภาพอนุรักษ์ และวัตถุโบราณ

กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน

 • การจักสานไม้ไผ่และวิธีการเผาข้าวหลามที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี
 • การทำหัวเชื้อน้ำปลา และการแปรรูปอาหารทะเล

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 • ปลูกป่าชายเลนทะเลบางพระ พร้อมเรียนรู้ระบบนิเวศและความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 • เก็บขยะชายหาดทะเลบางพระ ชมบรรยากาศทะเลยามเย็น เรียนรู้การรักษาภาพและบรรยากาศที่สวยงามของท้องทะเลโดยเริ่มที่ตนเองก่อน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

 • แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การทำอาหารร่วมกัน และกิจกรรมจับคู่บัดดี้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • กิจกรรมดนตรีสัมพันธ์
 • เยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกิจกรรม walk rally ศึกษาความรู้ด้านสัตววิทยาและการอนุรักษ์สัตว์ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมในการหาคำตอบ และการดูแลกันละกัน

กิจกรรมเรียนรู้คนดีในชุมชน

 • ยกผู้ที่มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ ภายในพื้นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชม. แบบอย่างที่ดีของแต่ละบุคคลที่น่าสนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ

 • ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดบางพระวรวิหาร พร้อมรับฟังธรรมะบรรยายจากท่านเจ้าอาวาส
 • กราบนมัสการ 3 พระดี จังหวัดชลบุรี ได้แก่ หลวงปู่ฉิ่ง หลวงปู่กัง และหลวงปู่บู๊ ซึ่งเป็นพระที่เป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เรียนรู้ตัวอย่างความดีงามจากท่าน
 • เยี่ยมชมเรือจักรีนฤเบศร์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเรียนรู้บทบาทของเรือรบในการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยภิบัติ เยี่ยมชมตลาดน้ำสี่ภาคเรียนรู้วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค
 • ชมสวนเต่าทะเล ณ เกาะลอยศรีราชา เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลไทย
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเล ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันส่งผล กระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

ผลการเรียนรู้จากโครงการ “เยาวชนคนดี ศรีบางพระ” ยุวทูตความดีได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่สำคัญในจัังหวัดชลบุรี เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชุมชนทั้งร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ฯลฯ รวมทั้งเผยแพร่การดำเนินโครงการสู่สาธารณชนด้วยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเสียงตามสายและทางเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งผ่านแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติให้ขยายเป็นวงกว้างต่อไป


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up