Skip to main content

โครงการ เหย้าเยือนถิ่นกรุงศรีฯ เมืองคนดีอยุธยามรดกโลก

9 - 14 มีนาคม 2558
ผู้เข้าชม 11,451

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา – พังงา โดยมี ผอ.จำเนียร คุณเผือก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนหลักในการต้อนรับ ผอ.สมยศ ผลอินทร์ โรงเรียนคุระบุรี และโรงเรียนภาคี จากจังหวัดพังงา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลัก  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนหลัก  โรงเรียนคุระบุรี
โรงเรียนภาคี  
 

โรงเรียนวัดหันตรา 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดหนองเป้า     
โรงเรียนภาคี  
 

โรงเรียนบ้านท่าสนุก
โรงเรียนบ้านลำแก่น
โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่163
ช่วงเวลาดำเนินการ   วันที่ 9 – 14 มีนาคม 2558


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

 • ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยามรดกโลกและศานสถาน บริเวณรอบเกาะเมือง เช่น วัดพระศรีสรรเพชรณ์ วัดมหาธาตุ วัดมงคลบพิตร วัดหน้าพระเมรุฯ
 • เยี่ยมชมวัดใหญ่ชัยมงคล
 • เยี่ยมชมวัดพนัญเชิง
 • เยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 • ยุวทูตความดีปลูกต้นไม้ร่วมกัน อีกทั้งยังได้ร่วมทำความสะอาดศาสนสถาน และโบราณสถานที่สำคัญ
 • ยุวทูตความดีเข้าเยี่ยมเยือนบ้านพักคนชรา ได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ พูดคุย และสร้างกำลังใจแก่คนชราที่ถูกทอดทิ้ง
 • ร่วมกันให้อาหารเต่า ณ วัดใหญ่ชัยมงคล รวมถึงให้อาหารปลา ณ วัดพนัญเชิง
 • ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

จัดกลุ่มเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสัมพันธ์อันดีและเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน

 • ศึกษาการดำเนินชีวิตแบบไทย ยุวทูตได้เรียนรู้การทำนา ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกปฏิบัติจริง
 • เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตา ซึ่งรมเอาเอกลักษณ์ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ในสถานที่เดียวกัน
 • ยุวทูตความดีได้ชมและร่วมเล่นการละเล่นพื้นบ้านของภาคกลาง
 • ชมการแสดง ลิเก ลำตัด การรำกลองยาว เพลงเรือ และศิลปะการฟันดาบ ของสำนักพุทไธสวรรย์

กิจกรรมเรียนรู้คนดีในชุมชน

กิจกรรม “คนดีศรีอยุธยา” ยุวทูตความดียุวทูตความดีได้เรียนรู้ร่วมกันถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษไทยในสมัยอยุธยา เข้าชมสถานที่ที่ท่านเหล่านั้นได้สร้างวีรกรรมไว้ เช่น สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น

โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up