Skip to main content

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

ผู้เข้าชม 53
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 บ้านคลองพังกลาง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350keyboard_arrow_up