Skip to main content
ค่ายอบรม “ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ปี 2562)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 1. กรุงเทพมหานคร โรงเรียนหลัก โรงเรียนพญาไท 2. จังหวัดกระบี่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 3. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 4. จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดคูยาง 5. จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนหลัก โรงเรียนสนามบิน 6. จังหวัดชัยนาท โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 7. จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 8. จังหวัดชุมพร โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านในเหมือง 9. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 10. จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) […]

ค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง” (ปี 2562)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2562 1. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านท่ามะกา 2. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนสฤษดิเดช 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 4. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 5. จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 6. จังหวัดนครพนม โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 7. จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดสระแก้ว 8. จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 9. จังหวัดน่าน โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านดอน […]

ค่ายอบรม “ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 1. จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนภาคี โรงเรียนวัดคูยาง 2. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนสฤษดิเดช 3. จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านกุดฉนวน โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 4. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 5. จังหวัดนครพนม โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านสามัคคี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 6. จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านดอนขวาง โรงเรียนบ้านหนองบัวศาลาโรงเรียนบ้านหัวทะเล 7. จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โรงเรียนภาคี โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน โรงเรียนวัดท่าทอง […]

ค่ายอบรม “สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ” (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 1. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 2. จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 3. จังหวัดน่าน โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ โรงเรียนวรนคร 4. จังหวัดพะเยา โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านฝายกวาง โรงเรียนบ้านดู่ 5. จังหวัดแพร่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) […]

ค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง” (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง” ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 22 เมษายน 2561 1. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านท่ามะกา 2. จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนหลัก โรงเรียนสนามบิน 3. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนสฤษดิเดช 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 5. จังหวัดชุมพร โรงเรียนหลัก โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 6. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 7. จังหวัดตาก โรงเรียนหลัก โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 8. จังหวัดนครพนม โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 9. จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดสระแก้ว 10. จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนหลัก […]

ค่ายอบรม “รักษ์โลก – รักแผ่นดิน” (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “รักษ์โลก – รักแผ่นดิน” ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2561 1. จังหวัดชุมพร โรงเรียนหลัก โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 2. จังหวัดตรัง โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดจอมไตร โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านช่อง โรงเรียนบ้านไร่หลวง โรงเรียนหนองไทร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดลำนาว โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านปากแพรกโรงเรียนบ้านควนประโรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านรามาโรงเรียนเปาะเจ๊ะเต็ง โรงเรียนบ้านปะดะดอ 5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนหลัก โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 6. จังหวัดปัตตานี โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้”โรงเรียนเมืองปัตตานี 7. […]

ค่ายอบรม “สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง” (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพีย” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 1. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านท่ามะกา โรงเรียนภาคี โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 2. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ โรงเรียนวัดดอนตาล (ธรรมราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนวัดโป่งแรด (ปคุณวิทยาคาร) 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) โรงเรียนภาคี โรงเรียนวัดทด โรงเรียนวัดโพธาราม โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 4. จังหวัดชลบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านทุ่งกลม โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดหนองจับเต่า 5. จังหวัดตราด โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โรงเรียนภาคี […]

ค่ายอบรม “ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง” (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง” ที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 1. กรุงเทพมหานคร โรงเรียนหลัก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนภาคี โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 2. จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านนาบอน โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โรงเรียนบ้านนาบอน 3. จังหวัดนครนายก โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลนครนายก โรงเรียนภาคี โรงเรียนวัดสบกเขียว โรงเรียนวัดดอนยอ 4. จังหวัดนครปฐม โรงเรียนหลัก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนภาคี โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสามง่าม 5. จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลปากคาด โรงเรียนบ้านนากั้ง 6. จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนหลัก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนภาคี โรงเรียนวัดคลองชััน […]

ค่ายอบรม “ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา” (ปี 2557)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา” ที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2557 1. กรุงเทพมหานคร โรงเรียนหลัก โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนภาคี โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนวัดเจ้ามูล โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 2. จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 3. จังหวัดชัยนาท โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 4. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 5. จังหวัดตาก โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 6. จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดลาดปลาดุก โรงเรียนภาคี […]

ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย” (ปี 2557)

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2557 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนหลัก โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 2. จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 3. จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนหลัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา โรงเรียนภาคี โรงเรียนภูมิวิทยา โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 4. จังหวัดนครพนม โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง โรงเรียนภาคี โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม โรงเรียนป่าหว้าน โรงเรียนโพนทอง 5. จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านจอหอ โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 6. จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงเรียนภาคี โรงเรียนบ้านตุ๊กแก โรงเรียนสายลำโพงเหนือ 7. จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านบึงกาฬ […]

keyboard_arrow_up