Skip to main content
คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 1. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะกา 2. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดดอนทอง 4. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 5. จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 6. จังหวัดนครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 7. จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว 8. จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 9. จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 10. จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 11. จังหวัดพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 12. จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย 13. จังหวัดยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา 14. จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 1. กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพญาไท 2. จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนวัดคูยาง 3. จังหวัดชัยนาท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 4. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 5. จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 6. จังหวัดตาก โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 7. จังหวัดนครนายก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 8. จังหวัดนครปฐม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 9. จังหวัดนครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 10. จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านควนประ 11. จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 12. จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านโคกตา 13. จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 14. จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 15. จังหวัดพัทลุง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย (ปี 2562)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2562 1. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะกา 2. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดดอนทอง 4. จังหวัดชุมพร โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 5. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 6. จังหวัดตาก โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 7. จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว 8. จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 9. จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 10. จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 11. จังหวัดพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 12. จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 13. จังหวัดราชบุรี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 14. จังหวัดสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 15. จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 16. […]

คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต (สอท.อุปถัมภ์) (ปี 2562)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต (สอท.อุปถัมภ์) ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562 1. จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดดอนทอง 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านควนประ 3. จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 4. จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 5. จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 6. จังหวัดยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2561 1. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะกา 2. จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสนามบิน 3. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดดอนทอง 5. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 6. จังหวัดตาก โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 7. จังหวัดนครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 8. จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว 9. จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 10. จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 11. จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 12. จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 13. จังหวัดพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 14. จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 15. จังหวัดระยอง […]

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2561 1. จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะกา 2. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช 3. จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 4. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 5. จังหวัดนครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 6. จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 7. จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 8. จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 9. จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 10. จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง โรงเรียนบ้านตาแก 11. จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 12. จังหวัดสกลนคร […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 16 -23 กันยายน 2561 1. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะกา โรงเรียนวัดเขาใหญ่ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 2. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช 3. จังหวัดชลบุรี โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 4. จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 5. จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านประพาส 6. จังหวัดราชบุรี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 7. จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โรงเรียนคลองใหม่ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 8. จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 9. จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 10. จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 1. จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะกา 2. จังหวัดชุมพร โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 3. จังหวัดตรัง โรงเรียนวัดจอมไตร โรงเรียนหนองไทร 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดลำนาว โรงเรียนบ้านควนประ โรงเรียนบ้านปากแพรก 5. จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 6. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนบ้านทองมงคล 7. จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 8. จังหวัดพัทลุง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โรงเรียนบ้านปากเหมือง 9. จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 10. จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนบ้านม่าหนิก 11. จังหวัดยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา 12. จังหวัดสงขลา โรงเรียนวัดหูแร่ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 13. จังหวัดสตูล โรงเรียนอนุบาลมะนัง […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2561 1. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดดอนทอง 3. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 4. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 5. จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 6. จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 7. จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนวรนคร 8. จังหวัดพะเยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 9. จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) 10. จังหวัดลำพูน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 11. จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านวังดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา (ปี 2561)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2561 1. กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 2. จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านนาบอน 3. จังหวัดนครนายก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 4. จังหวัดนครปฐม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) 5. จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลปากคาด 6. จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 7. จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) 8. จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย 9. จังหวัดยโสธร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 10. จังหวัดระยอง โรงเรียนอนุบาลระยอง โรงเรียนวัดบ้านฉาง 11. จังหวัดลพบุรี โรงเรียนโคกสำโรง โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) 12. จังหวัดเลย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน […]

keyboard_arrow_up